SFS 2014:1475 Lag om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuklönekostnader

141475.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om kreditering på skattekonto av ersättning för
sjuklönekostnader;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Ersättning för kostnader för sjuklön enligt 17 eller 17 d § lagen

(1991:1047) om sjuklön ska tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på
sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

SFS 2014:1475

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014