SFS 2014:1476 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

141476.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:LADPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:LADPGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:LADPGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:LADPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:LADPHE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:LADPGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:LADPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:LADPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:LADPGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LADPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:LADPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:LADPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:LADPGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:LADPGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:LADPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:LADPHE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:LADPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:LADPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LADPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:LADPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:LADPGE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:LADPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:LADPGD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1991:1047) om sjukl�n;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 december 2014.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1991:1047) om sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">l�n</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 17, 17 a, 26 och 28 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras fyra nya paragrafer, 17 b17 e ��, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">En arbetsgivare vars kostnader f�r sjukl�n enligt 6 �, inklusive d�rp�</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">bel�pande avgifter och skatt, under ett kalender�r �verstiger en viss del av<br/>arbetsgivarens totala l�nekostnader, inklusive d�rp� bel�pande avgifter och<br/>skatt f�r, med den begr�nsning som f�ljer av 17 a �, ers�ttning med h�gst<br/>250 000 kronor f�r �verskjutande del av sjukl�nekostnaden enligt f�ljande.<br/>Ers�ttning f�r sjukl�nekostnaden l�mnas till den del kostnaden �verstiger</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 0,5 procent av den totala l�nekostnaden om arbetsgivarens l�nekostnad</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">uppg�r till h�gst 3 miljoner kronor �rligen,</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 0,9 procent av den totala l�nekostnaden om arbetsgivarens l�nekostnad</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�verstiger 3 men inte 6 miljoner kronor �rligen,</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 1,2 procent av den totala l�nekostnaden om arbetsgivarens l�nekostnad</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�verstiger 6 men inte 12 miljoner kronor �rligen,</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 1,3 procent av den totala l�nekostnaden om arbetsgivarens l�nekostnad</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�verstiger 12 men inte 20 miljoner kronor �rligen, och </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 1,5 procent av den totala l�nekostnaden om arbetsgivarens l�nekostnad</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�verstiger 20 miljoner kronor �rligen.</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Med avgifter och skatt enligt f�rsta stycket avses avgifter enligt social-</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">avgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift samt<br/>skatt enligt lagen (1990:659) om s�rskild l�neskatt p� vissa f�rv�rvsinkoms-<br/>ter.</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:751px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning enligt 17 � ska minskas med det belopp F�rs�kringskas-</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">san har betalat ut till en arbetsgivare enligt 16 �, om utbetalningen har gjorts<br/>under det kalender�r som ers�ttningen enligt 17 � avser.</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>17 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft13">4</p> <p style="position:absolute;top:822px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft10">En arbetsgivare ska i samband med s�dan arbetsgivardeklaration</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som avses i 26 kap. 3 � skattef�rfarandelagen (2011:1244) l�mna uppgift om</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2010:422.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">3 Senaste lydelse 2010:421. �ndringen inneb�r bland annat att andra stycket tas bort.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">4 Tidigare 17 b � upph�vd genom 2004:1240.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1476</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 19 december 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:1476</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">sin kostnad f�r sjukl�n enligt 6 � inklusive avgifter och skatt enligt 17 � andra<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rs�kringskassan ska fatta beslut om ers�ttning f�r kostnader f�r sjukl�n</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">enligt 17 � efter kalender�rets utg�ng och ber�kna ers�ttningens storlek med<br/>ledning av uppgifter fr�n Skatteverket. </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En arbetsgivare som har l�mnat uppgift om sin kostnad f�r sjukl�n enligt</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">f�rsta stycket �r skyldig att p� beg�ran l�mna F�rs�kringskassan de hand-<br/>lingar och uppgifter som F�rs�kringskassan beh�ver f�r att kunna pr�va r�t-<br/>ten till ers�ttning. Om arbetsgivaren inte uppfyller beg�ran, kan �rendet �nd�<br/>avg�ras.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r F�rs�kringskassan har beviljat ers�ttning enligt 17 � ska F�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">ringskassan l�mna Skatteverket de uppgifter som beh�vs f�r kreditering p�<br/>arbetsgivarens skattekonto, oavsett om sekretess g�ller. Uppgifterna f�r l�m-<br/>nas p� medium f�r automatiserad behandling. Ers�ttningen ska tillgodof�ras<br/>enligt lagen (2014:1475) om kreditering p� skattekonto av ers�ttning f�r sjuk-<br/>l�nekostnader.</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rs�kringskassan beslutar om f�rskott p� ers�ttning enligt 17 � efter</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">ans�kan av en arbetsgivare. Best�mmelserna i 17 c � ska till�mpas p� motsva-<br/>rande s�tt p� f�rskott.</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>17 e �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer medde-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">lar n�rmare f�reskrifter om villkor f�r r�tten till ers�ttning f�r sjukl�nekostna-<br/>der enligt 17 �.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:501px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">5</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om F�rs�kringskassans handl�ggning av �renden enligt 10, 11,</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">13, 14, 16, 17, 17 d och 20 �� samt 24 � andra stycket och 27 � andra stycket<br/>till�mpas f�ljande f�reskrifter i socialf�rs�kringsbalken:</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27"> 107 kap. 9 och 10 �� om f�rbud mot utm�tning och �verl�telse,<br/> 107 kap. 12 � om preskription, <br/> 108 kap. 2, 11 och 22 �� om �terbetalningsskyldighet, <br/> 108 kap. 15, 16, 19 och 21 �� om r�nta,<br/> 110 kap. 13 � och 31 � f�rsta stycket samt 115 kap. 4 � om skyldighet att</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">l�mna uppgifter,</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft27"> 110 kap. 14 � 1 och 2 om utrednings�tg�rder,<br/> 110 kap. 39 och 42 �� om undantag fr�n sekretess,<br/> 110 kap. 52 � f�rsta stycket 2 och andra stycket samt 53 � om indragning</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">eller neds�ttning av ers�ttning, </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> 112 kap. 2 och 3 �� samt 108 kap. 10 � om interimistiska beslut.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:762px;left:206px;white-space:nowrap" class="ft23">6</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft20">De f�reskrifter om ompr�vning och �ndring av F�rs�kringskassans</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft27">beslut som finns i 113 kap. 39 �� socialf�rs�kringsbalken ska till�mpas p�<br/>motsvarande s�tt i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> beslut enligt 10 eller 13 �, 14 � andra meningen, 16, 17<i>,</i> 17 d eller 20 �</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">eller 24 � andra stycket, samt</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20"> beslut att inte avge yttrande enligt 27 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 2010:1248.</p> <p style="position:absolute;top:921px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25">6 Senaste lydelse 2013:93.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:1476</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Vidare ska f�reskrifterna i 113 kap. 1017, 19, 20 och 21 �� socialf�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">ringsbalken om �verklagande av F�rs�kringskassans eller domstols beslut<br/>till�mpas p� motsvarande s�tt i fr�ga om beslut enligt 10 � f�rsta stycket 2,<br/>13 �, 14 � andra meningen, 16, 17, 17 d eller 20 � eller 24 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">I �vrigt f�r F�rs�kringskassans beslut enligt denna lag inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft32">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015. <br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r sjukl�nekostnader f�r tid f�re</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. F�reskriften i 17 a � i den nya lydelsen ska till�mpas i fr�ga om utbetal-</p> <p style="position:absolute;top:226px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ning som avser sjukl�nekostnader f�r tid efter ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft40">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1991:1047) om sjukl�n;

utf�rdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1991:1047) om sjuk-

l�n

dels att 17, 17 a, 26 och 28 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras fyra nya paragrafer, 17 b17 e ��, av f�ljande

lydelse.

17 �

2

En arbetsgivare vars kostnader f�r sjukl�n enligt 6 �, inklusive d�rp�

bel�pande avgifter och skatt, under ett kalender�r �verstiger en viss del av
arbetsgivarens totala l�nekostnader, inklusive d�rp� bel�pande avgifter och
skatt f�r, med den begr�nsning som f�ljer av 17 a �, ers�ttning med h�gst
250 000 kronor f�r �verskjutande del av sjukl�nekostnaden enligt f�ljande.
Ers�ttning f�r sjukl�nekostnaden l�mnas till den del kostnaden �verstiger

 0,5 procent av den totala l�nekostnaden om arbetsgivarens l�nekostnad

uppg�r till h�gst 3 miljoner kronor �rligen,

 0,9 procent av den totala l�nekostnaden om arbetsgivarens l�nekostnad

�verstiger 3 men inte 6 miljoner kronor �rligen,

 1,2 procent av den totala l�nekostnaden om arbetsgivarens l�nekostnad

�verstiger 6 men inte 12 miljoner kronor �rligen,

 1,3 procent av den totala l�nekostnaden om arbetsgivarens l�nekostnad

�verstiger 12 men inte 20 miljoner kronor �rligen, och

 1,5 procent av den totala l�nekostnaden om arbetsgivarens l�nekostnad

�verstiger 20 miljoner kronor �rligen.

Med avgifter och skatt enligt f�rsta stycket avses avgifter enligt social-

avgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allm�n l�neavgift samt
skatt enligt lagen (1990:659) om s�rskild l�neskatt p� vissa f�rv�rvsinkoms-
ter.

17 a �

3

Ers�ttning enligt 17 � ska minskas med det belopp F�rs�kringskas-

san har betalat ut till en arbetsgivare enligt 16 �, om utbetalningen har gjorts
under det kalender�r som ers�ttningen enligt 17 � avser.

17 b �

4

En arbetsgivare ska i samband med s�dan arbetsgivardeklaration

som avses i 26 kap. 3 � skattef�rfarandelagen (2011:1244) l�mna uppgift om

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse 2010:422.

3 Senaste lydelse 2010:421. �ndringen inneb�r bland annat att andra stycket tas bort.

4 Tidigare 17 b � upph�vd genom 2004:1240.

SFS 2014:1476

Utkom fr�n trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1476

sin kostnad f�r sjukl�n enligt 6 � inklusive avgifter och skatt enligt 17 � andra
stycket.

F�rs�kringskassan ska fatta beslut om ers�ttning f�r kostnader f�r sjukl�n

enligt 17 � efter kalender�rets utg�ng och ber�kna ers�ttningens storlek med
ledning av uppgifter fr�n Skatteverket.

En arbetsgivare som har l�mnat uppgift om sin kostnad f�r sjukl�n enligt

f�rsta stycket �r skyldig att p� beg�ran l�mna F�rs�kringskassan de hand-
lingar och uppgifter som F�rs�kringskassan beh�ver f�r att kunna pr�va r�t-
ten till ers�ttning. Om arbetsgivaren inte uppfyller beg�ran, kan �rendet �nd�
avg�ras.

17 c �

N�r F�rs�kringskassan har beviljat ers�ttning enligt 17 � ska F�rs�k-

ringskassan l�mna Skatteverket de uppgifter som beh�vs f�r kreditering p�
arbetsgivarens skattekonto, oavsett om sekretess g�ller. Uppgifterna f�r l�m-
nas p� medium f�r automatiserad behandling. Ers�ttningen ska tillgodof�ras
enligt lagen (2014:1475) om kreditering p� skattekonto av ers�ttning f�r sjuk-
l�nekostnader.

17 d �

F�rs�kringskassan beslutar om f�rskott p� ers�ttning enligt 17 � efter

ans�kan av en arbetsgivare. Best�mmelserna i 17 c � ska till�mpas p� motsva-
rande s�tt p� f�rskott.

17 e �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer medde-

lar n�rmare f�reskrifter om villkor f�r r�tten till ers�ttning f�r sjukl�nekostna-
der enligt 17 �.

26 �

5

I fr�ga om F�rs�kringskassans handl�ggning av �renden enligt 10, 11,

13, 14, 16, 17, 17 d och 20 �� samt 24 � andra stycket och 27 � andra stycket
till�mpas f�ljande f�reskrifter i socialf�rs�kringsbalken:

 107 kap. 9 och 10 �� om f�rbud mot utm�tning och �verl�telse,
 107 kap. 12 � om preskription,
 108 kap. 2, 11 och 22 �� om �terbetalningsskyldighet,
 108 kap. 15, 16, 19 och 21 �� om r�nta,
 110 kap. 13 � och 31 � f�rsta stycket samt 115 kap. 4 � om skyldighet att

l�mna uppgifter,

 110 kap. 14 � 1 och 2 om utrednings�tg�rder,
 110 kap. 39 och 42 �� om undantag fr�n sekretess,
 110 kap. 52 � f�rsta stycket 2 och andra stycket samt 53 � om indragning

eller neds�ttning av ers�ttning,

 112 kap. 2 och 3 �� samt 108 kap. 10 � om interimistiska beslut.

28 �

6

De f�reskrifter om ompr�vning och �ndring av F�rs�kringskassans

beslut som finns i 113 kap. 39 �� socialf�rs�kringsbalken ska till�mpas p�
motsvarande s�tt i fr�ga om

 beslut enligt 10 eller 13 �, 14 � andra meningen, 16, 17, 17 d eller 20 �

eller 24 � andra stycket, samt

 beslut att inte avge yttrande enligt 27 � andra stycket.

5 Senaste lydelse 2010:1248.

6 Senaste lydelse 2013:93.

background image

3

SFS 2014:1476

Vidare ska f�reskrifterna i 113 kap. 1017, 19, 20 och 21 �� socialf�rs�k-

ringsbalken om �verklagande av F�rs�kringskassans eller domstols beslut
till�mpas p� motsvarande s�tt i fr�ga om beslut enligt 10 � f�rsta stycket 2,
13 �, 14 � andra meningen, 16, 17, 17 d eller 20 � eller 24 � andra stycket.

I �vrigt f�r F�rs�kringskassans beslut enligt denna lag inte �verklagas.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre f�reskrifter g�ller fortfarande f�r sjukl�nekostnader f�r tid f�re

ikrafttr�dandet.

3. F�reskriften i 17 a � i den nya lydelsen ska till�mpas i fr�ga om utbetal-

ning som avser sjukl�nekostnader f�r tid efter ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;