SFS 2014:1476 Lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

141476.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1991:1047) om sjuk-

lön

dels att 17, 17 a, 26 och 28 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 17 b�17 e §§, av följande

lydelse.

17 §

2

En arbetsgivare vars kostnader för sjuklön enligt 6 §, inklusive därpå

belöpande avgifter och skatt, under ett kalenderår överstiger en viss del av
arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive därpå belöpande avgifter och
skatt får, med den begränsning som följer av 17 a §, ersättning med högst
250 000 kronor för överskjutande del av sjuklönekostnaden enligt följande.
Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas till den del kostnaden överstiger

� 0,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

uppgår till högst 3 miljoner kronor årligen,

� 0,9 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor årligen,

� 1,2 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

överstiger 6 men inte 12 miljoner kronor årligen,

� 1,3 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

överstiger 12 men inte 20 miljoner kronor årligen, och

� 1,5 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad

överstiger 20 miljoner kronor årligen.

Med avgifter och skatt enligt första stycket avses avgifter enligt social-

avgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt
skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkoms-
ter.

17 a §

3

Ersättning enligt 17 § ska minskas med det belopp Försäkringskas-

san har betalat ut till en arbetsgivare enligt 16 §, om utbetalningen har gjorts
under det kalenderår som ersättningen enligt 17 § avser.

17 b §

4

En arbetsgivare ska i samband med sådan arbetsgivardeklaration

som avses i 26 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) lämna uppgift om

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse 2010:422.

3 Senaste lydelse 2010:421. �ndringen innebär bland annat att andra stycket tas bort.

4 Tidigare 17 b § upphävd genom 2004:1240.

SFS 2014:1476

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1476

sin kostnad för sjuklön enligt 6 § inklusive avgifter och skatt enligt 17 § andra
stycket.

Försäkringskassan ska fatta beslut om ersättning för kostnader för sjuklön

enligt 17 § efter kalenderårets utgång och beräkna ersättningens storlek med
ledning av uppgifter från Skatteverket.

En arbetsgivare som har lämnat uppgift om sin kostnad för sjuklön enligt

första stycket är skyldig att på begäran lämna Försäkringskassan de hand-
lingar och uppgifter som Försäkringskassan behöver för att kunna pröva rät-
ten till ersättning. Om arbetsgivaren inte uppfyller begäran, kan ärendet ändå
avgöras.

17 c §

När Försäkringskassan har beviljat ersättning enligt 17 § ska Försäk-

ringskassan lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för kreditering på
arbetsgivarens skattekonto, oavsett om sekretess gäller. Uppgifterna får läm-
nas på medium för automatiserad behandling. Ersättningen ska tillgodoföras
enligt lagen (2014:1475) om kreditering på skattekonto av ersättning för sjuk-
lönekostnader.

17 d §

Försäkringskassan beslutar om förskott på ersättning enligt 17 § efter

ansökan av en arbetsgivare. Bestämmelserna i 17 c § ska tillämpas på motsva-
rande sätt på förskott.

17 e §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer medde-

lar närmare föreskrifter om villkor för rätten till ersättning för sjuklönekostna-
der enligt 17 §.

26 §

5

I fråga om Försäkringskassans handläggning av ärenden enligt 10, 11,

13, 14, 16, 17, 17 d och 20 §§ samt 24 § andra stycket och 27 § andra stycket
tillämpas följande föreskrifter i socialförsäkringsbalken:

� 107 kap. 9 och 10 §§ om förbud mot utmätning och överlåtelse,
� 107 kap. 12 § om preskription,
� 108 kap. 2, 11 och 22 §§ om återbetalningsskyldighet,
� 108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ om ränta,
� 110 kap. 13 § och 31 § första stycket samt 115 kap. 4 § om skyldighet att

lämna uppgifter,

� 110 kap. 14 § 1 och 2 om utredningsåtgärder,
� 110 kap. 39 och 42 §§ om undantag från sekretess,
� 110 kap. 52 § första stycket 2 och andra stycket samt 53 § om indragning

eller nedsättning av ersättning,

� 112 kap. 2 och 3 §§ samt 108 kap. 10 § om interimistiska beslut.

28 §

6

De föreskrifter om omprövning och ändring av Försäkringskassans

beslut som finns i 113 kap. 3�9 §§ socialförsäkringsbalken ska tillämpas på
motsvarande sätt i fråga om

� beslut enligt 10 eller 13 §, 14 § andra meningen, 16, 17, 17 d eller 20 §

eller 24 § andra stycket, samt

� beslut att inte avge yttrande enligt 27 § andra stycket.

5 Senaste lydelse 2010:1248.

6 Senaste lydelse 2013:93.

background image

3

SFS 2014:1476

Vidare ska föreskrifterna i 113 kap. 10�17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäk-

ringsbalken om överklagande av Försäkringskassans eller domstols beslut
tillämpas på motsvarande sätt i fråga om beslut enligt 10 § första stycket 2,
13 §, 14 § andra meningen, 16, 17, 17 d eller 20 § eller 24 § andra stycket.

I övrigt får Försäkringskassans beslut enligt denna lag inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sjuklönekostnader för tid före

ikraftträdandet.

3. Föreskriften i 17 a § i den nya lydelsen ska tillämpas i fråga om utbetal-

ning som avser sjuklönekostnader för tid efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014