SFS 2014:1478 Förordning om ändring i förordningen (2010:425) om ersättning för kostnader för sjuklön

141478.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:425) om
ersättning för kostnader för sjuklön;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2010:425) om ersättning

för kostnader för sjuklön

dels att 11 § ska upphöra att gälla,
dels att 1�5 och 8 §§ och rubriken närmast före 1 § ska ha följande lydelse.

Inledande bestämmelser

1 § Ansökan om förskott enligt 4 § på ersättning för sjuklönekostnader
enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska göras skriftligen hos Försäk-
ringskassan. Ansökan ska göras på blankett som fastställs av Försäkringskas-
san.

2 § En arbetsgivare som ansöker om förskott enligt 4 § är skyldig att på
begäran lämna Försäkringskassan de handlingar och uppgifter som Försäk-
ringskassan behöver för att kunna pröva rätten till ersättning.

Om arbetsgivaren inte lämnar in de handlingar eller uppgifter som följer av

första stycket, ska denne ges tillfälle att inom viss tid komplettera ärendet om
ersättning. Om arbetsgivaren inte följer en uppmaning att lämna komplette-
rande handlingar eller uppgifter, får ärendet ändå avgöras.

3 § Beslut om ersättning enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön får fattas
genom automatiserad behandling av Försäkringskassan när skälen för beslutet
får utelämnas enligt 20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223).

4 § En arbetsgivare som redan före ett kalenderårs utgång kan antas upp-
fylla villkoren för rätt till ersättning enligt 17 § lagen (1991:1047) om sjuklön
kan efter ansökan få förskott på den del av ersättningen som arbetsgivaren
redan kan ha rätt till. Försäkringskassan får vid bedömningen av om villkoren
för ersättning i förskott är uppfyllda uppskatta arbetsgivarens årliga lönekost-
nad. Om en arbetsgivare har fått ersättning i förskott, får Försäkringskassan
pröva en ny ansökan om förskott tidigast efter tre månader, räknat från den
dag då den förra ansökan kom in till myndigheten.

1 Jfr prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

SFS 2014:1478

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1478

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5 § Om en arbetsgivare har tillgodoförts ersättning i förskott, ska Försäk-
ringskassan göra en slutavräkning året efter det år som förskottet avser.

En arbetsgivare som har tillgodoförts ersättning i förskott är återbetalnings-

skyldig om ersättningen har tillgodoförts med för högt belopp. Försäkrings-
kassan ska i ett sådant fall besluta att kräva tillbaka vad som har tillgodoförts
för mycket.

Om ersättning har tillgodoförts med för lågt belopp, ska Försäkringskassan

bevilja ersättning för mellanskillnaden.

8 § När det gäller återkrav enligt 5 § andra stycket får Försäkringskassan
vid ett senare beslut om ersättning till den återbetalningsskyldige dra av ett
skäligt belopp för att kvitta vad som har beviljats för mycket. Detsamma gäl-
ler skyldigheten att betala ränta enligt 6 §.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för sjuklönekostnader som avser tid

före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)