SFS 2014:1479 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

141479.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver

1 att 7 § förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2 ska ha följande lydelse.

7 §

3

Till Försäkringskassan ska uppgifter lämnas ut från beskattningsdata-

basen i den utsträckning det behövs för

1. beräkning eller kontroll av sjukpenninggrundande inkomst,
2. fördelning av ålderspensionsavgifter,
3. fastställande av underhållsstöd och betalningsskyldighet för sådant stöd

enligt socialförsäkringsbalken,

4. beräkning och kontroll av bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken,
5. beräkning av betalningsskyldighet enligt 8 § andra stycket lagen

(2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift,

6. beräkning och kontroll av bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken,

eller

7. beräkning av ersättning för sjuklönekostnad enligt 17 eller 17 d § lagen

(1991:1047) om sjuklön.

De uppgifter som ska lämnas till Försäkringskassan med stöd av första

stycket är uppgifter

1. enligt 19 kap. 11, 13 och 14 §§ socialförsäkringsbalken, med undantag

av 13 § tredje stycket,

2. om inkomst som anges i 97 kap. 2, 4, 5, 11 och 13 §§ socialförsäk-

ringsbalken, med undantag av 5 § tredje stycket och 13 § första stycket 1�3,

3. om fastighet, ägarandel, fastighetsbeteckning, adress och bostadsyta,
4. om avgiftsunderlag enligt 2 kap. 24 § socialavgiftslagen (2000:980) och

om därpå belöpande arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen, skatt
enligt 1 § lagen (1990:659) om löneavgift och avgift enligt 1 § lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift som beräknats för arbetsgivare under ett
kalenderår,

5. om avdrag för avsättning till periodiseringsfond och expansionsfond

enligt 30 och 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt om återföring av
sådana avdrag,

6. om schablonintäkt enligt 47 kap. 11 b § inkomstskattelagen,

1 Jfr prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

3 Senaste lydelse 2011:1521.

SFS 2014:1479

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1479

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

7. om samtliga intäkts- och kostnadsposter i inkomstslagen tjänst och kapi-

tal,

8. om överskott eller underskott i inkomstslaget näringsverksamhet, och
9. om sjuklönekostnad enligt 17 b § första stycket lagen (1991:1047) om

sjuklön.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)