SFS 2014:1483 Förordning om ändring i förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare

141483.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:407) om
ersättning till vissa nyanlända invandrare;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:407) om ersättning

till vissa nyanlända invandrare

dels att 1 kap. 1 § och 3 kap. 6, 7, 9, 17�19, 21 och 24�26 §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 16 och 16 a §§ och 3 kap.

1 a och 5 a §§, och närmast före 2 kap. 16 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om ersättning enligt lagen

(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och om
ersättning för vissa rese- och flyttkostnader.

Med nyanländ avses en person som omfattas av lagen om etableringsinsat-

ser för vissa nyanlända invandrare.

2 kap.

Ersättning för rese- och flyttkostnader

16 §

1

Ersättning lämnas till en nyanländ för skäliga kostnader för resor för

att den nyanlände ska kunna delta i

1. etableringssamtal enligt förordningen (2010:409) om etableringssamtal

och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller

2. utbildning i svenska för invandrare, eller motsvarande utbildning för den

som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800), eller
samhällsorientering enligt en etableringsplan som upprättats enligt förord-
ningen om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare.

Ersättning lämnas endast för resor med allmänna kommunikationsmedel,

om det inte av särskilda skäl är motiverat att en resa görs med eget fordon.
Kostnader enligt första stycket 2 ersätts endast till den del de överstiger 600
kronor per månad.

16 a §

Ersättning lämnas för skäliga rese- och flyttkostnader när en nyan-

länd som inte vistas vid Migrationsverkets anläggningsboende flyttar till en

1 Tidigare 16 § upphävd genom 2014:45.

SFS 2014:1483

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1483

kommun efter att ha anvisats bosättning i kommunen enligt förordningen
(2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare.

3 kap.

1 a §

Ansökan om ersättning för rese- och flyttkostnader enligt 2 kap. 16

och 16 a §§ ska ges in till Arbetsförmedlingen senast en månad från den dag
då kostnaden uppstod.

5 a §

Arbetsförmedlingen prövar frågor om och betalar ut ersättning för

rese- och flyttkostnader enligt 2 kap. 16 och 16 a §§.

6 §

Etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning betalas ut

månadsvis i efterskott. Etableringsersättning för medverkan till upprättandet
av en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare får dock betalas ut i efterskott var fjortonde dag eller
oftare. Om det sammanlagda beloppet är lägre än 10 kronor, ska det inte beta-
las ut.

Etableringstillägg och bostadsersättning som ska lämnas för en del av en

månad betalas ut med ett belopp per dag som motsvarar en trettiondel av
månadsbeloppet. Beloppet avrundas uppåt till helt krontal.

7 §

Etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning får inte

lämnas för längre tid tillbaka än ansökningsmånaden.

En ändring av etableringstillägg och bostadsersättning ska gälla från och

med månaden närmast efter den månad när anledningen till ändringen upp-
kom. Om rätten till ändrad ersättning uppkommit den första dagen i en
månad, ska dock ersättningen lämnas från och med den månaden.

9 §

En nyanländ som har beviljats etableringsersättning, etableringstillägg

eller bostadsersättning enligt denna förordning är skyldig att till Arbetsför-
medlingen lämna uppgifter och anmäla förändringar i fråga om inkomst och
andra förhållanden som kan antas påverka rätten till etableringsersättning,
etableringstillägg och bostadsersättning och storleken av dessa.

17 §

Om en ersättningsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska

den myndighet som beslutat om ersättningen besluta att kräva tillbaka det fel-
aktigt utbetalda beloppet.

Om ett beslut om återkrav har fattats av Arbetsförmedlingen, ska Arbets-

förmedlingen överlämna ärendet till Försäkringskassan för vidare handlägg-
ning. Det gäller dock inte om återkravet avser ersättning för rese- eller flytt-
kostnader.

18 §

Vid återkrav enligt 17 § får den myndighet som beslutat om återkrav

bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyl-
dige om en avbetalningsplan. Myndigheten ska i ett sådant fall ta ut ränta på
det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbe-

talningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet senast
skulle ha betalats.

background image

3

SFS 2014:1483

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens

utlåningsränta med två procentenheter.

19 §

Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 16 § inte betalas i rätt

tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Det-
samma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betal-
ningen eller träffat avtal om en avbetalningsplan enligt 18 § och betalning inte
sker inom överenskommen tid.

21 §

Vid återkrav enligt 17 § får den myndighet som har beslutat återkravet

vid senare utbetalning av ersättning till den återbetalningsskyldige dra av ett
skäligt belopp för att kvitta vad som har betalats ut för mycket. Detsamma
gäller skyldighet att betala ränta enligt 18 eller 19 §.

24 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Arbetsförmedlingens
och Försäkringskassans omprövningsbeslut enligt 22 respektive 23 § får dock
inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses

som en begäran om omprövning.

I fråga om överklagande av beslut om rätt till etableringsersättning, etable-

ringstillägg och bostadsersättning finns bestämmelser i 17 § lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

25 §

Arbetsförmedlingen får, efter att ha gett Försäkringskassan tillfälle att

yttra sig, meddela närmare föreskrifter om etableringsersättning enligt 2 kap.
1�6 och 17�20 §§ och om anmälningsskyldighet och uppgiftsskyldighet
enligt 3 kap. 9 och 10 §§ samt om ansökan om etableringsersättning enligt
denna förordning.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om sådant uppehåll i aktivite-

terna som avses i 2 kap. 17 § 3.

Arbetsförmedlingen får meddela närmare föreskrifter om ersättning för

rese- och flyttkostnader enligt 2 kap. 16 och 16 a §§ och om ansökan om och
utbetalning av sådan ersättning.

26 §

Försäkringskassan får, efter att ha gett Arbetsförmedlingen tillfälle att

yttra sig, meddela närmare föreskrifter om etableringstillägg och bostadser-
sättning enligt 2 kap. 7�16 §§ samt om ansökan om och utbetalning av etable-
ringstillägg och bostadsersättning.

1. Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2015.
2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den

1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014