SFS 2014:1484 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

141484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att bilaga 3 till förordningen (2001:650) om vägtra-

fikregister ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:1484

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1484

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Bilaga 3

1

I vägtrafikregistret ska i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen föl-
jande uppgifter föras in.

1 Senaste lydelse 2012:243.

Uppgifter

Särskilda regler

4. Uppgifter om taxiförarlegitimation m.m.

Godkänt prov i lokalkännedom för
taxiförare

Uppgift om genomfört skriftligt
prov i yrkeskunnande enligt 2 kap.
8 § första stycket eller yrkeskompe-
tens enligt 3 kap. 7 § taxitrafiklagen
(2012:211)

Uppgiften ska gallras fem år efter det
att provet genomfördes

Uppgift om bokning av skriftligt
prov i yrkeskunnande enligt 2 kap.
8 § första stycket eller yrkeskompe-
tens enligt 3 kap. 7 § taxitrafiklagen
(2012:211)

Uppgiften ska gallras fem år efter det
att provet bokades

Uppgift om genomfört skriftligt
prov i yrkeskunnande enligt artikel 8
i förordning (EG) nr 1071/2009

Uppgiften ska gallras fem år efter det
att provet genomfördes