SFS 2014:1485 Förordning om ändring i förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m.

141485.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1578) om
provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik,
m.m.;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2010:1578) om provavgifter

för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

1

Trafikverket ska ta ut avgift enligt följande.

1 Senaste lydelse 2012:706.

Avgiftslista

Avgift

Kronor

Kunskapsprov/omprov, säkerhetskontroll och funktionsbeskriv-
ning
� normaltaxa

325

� kvälls- och helgtaxa

400

Körprov för
a) behörigheterna B, C1, C, D1 och D,
b) den utökade behörigheten B för den som har körkort med
behörighet B,
c) taxiförarlegitimation
� normaltaxa

800

� kvälls- och helgtaxa

1 040

Körprov för
a) den utökade behörigheten B för den som inte har körkort med
behörighet B,
b) övriga behörigheter,
c) tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning
� normaltaxa

1 650

� kvälls- och helgtaxa

2 145

Kunskapsprov för yrkeskunnande och yrkeskompetens
� normaltaxa

640

� kvälls- och helgtaxa

830

SFS 2014:1485

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1485

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

För sådan förrättning eller åtgärd av Trafikverket som inte anges ovan och

som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta
ut avgift enligt tidtaxa.

Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktaments-

kostnader eller särskilda utlägg, ska dessa ersättas särskilt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Normaltaxa ska tas ut för förrättning som äger rum vardagar
kl. 07.30�18.00. �vrig tid ska kvälls- och helgtaxa tas ut.

Digital fotografering

80

Tidtaxa för utfört arbete per person och timme

500