SFS 2014:1486 Förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

141486.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238);

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 9�11 §§ och 8 kap. 2 § och rubriken när-

mast före 3 kap. 9 § taxitrafikförordningen (2012:238) ska ha följande ly-
delse.

3 kap.

Skriftligt prov i yrkeskompetens

9 §

Transportstyrelsen utformar skriftliga prov i yrkeskompetens enligt

3 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211).

10 §

Trafikverket anordnar skriftliga prov i yrkeskompetens enligt 3 kap.

7 § taxitrafiklagen (2012:211).

11 §

Den som ansöker om taxiförarlegitimation ska ha avlagt godkänt

skriftligt prov i yrkeskompetens för en sådan legitimation tidigast tre år innan
ansökan ges in till Transportstyrelsen.

8 kap.

2 §

1

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. användning av taxameterutrustning,
2. taxans uppbyggnad och prisinformation i taxitrafik,
3. medicinska krav för innehav av taxiförarlegitimation,
4. krav på lokalkännedom för taxiförare och prov i sådan kännedom, och
5. skriftliga prov i yrkeskunnande och yrkeskompetens samt körprov för

taxiförarlegitimation.

Föreskrifter om krav på lokalkännedom får begränsas till att gälla inom ett

län eller en del av ett län.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter som avses i första stycket

ska styrelsen höra

1. Konsumentverket, om föreskrifterna avser taxans uppbyggnad och

prisinformation, och

1 Senaste lydelse 2012:628.

SFS 2014:1486

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1486

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

2. Socialstyrelsen, om föreskrifterna avser medicinska krav.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)