SFS 2014:1487 Förordning om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

141487.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om att fartyg tillhör Rhensjöfarten;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §

Transportstyrelsen är behörig myndighet och tillsynsmyndighet enligt

rådets förordning (EEG) nr 2919/85 av den 17 oktober 1985 om fastställande
av villkoren för tillträde till de avtal som slutits enligt den reviderade konven-
tionen om sjöfarten på Rhen för fartyg som tillhör Rhensjöfarten, i den ur-
sprungliga lydelsen. Detta gäller dock inte uppgifter enligt artikel 2.1 i förord-
ningen såvitt avser tillämpningen av artikel 2.4 i bilagan till förordningen. Det
gäller inte heller uppgifter som anges i artikel 2.4 i bilagan till förordningen.

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av rå-

dets förordning (EEG) nr 2919/85, i den ursprungliga lydelsen.

4 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:1487

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014