SFS 2014:1488 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

141488.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 1 b § fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438) ska ha följande lydelse.

9 kap.

1 b §

1

Transportstyrelsen ska samråda med Europeiska kommissionen och i

övrigt sköta kontakterna med kommissionen enligt artikel 5 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tek-
niska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets di-
rektiv 82/714/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2013/49/EU.

Transportstyrelsen ska tilldela farkoster ett unikt europeiskt identifierings-

nummer för fartyg och föra in numret i kommissionens databas med uppgifter
om fartygsskrov enligt artikel 2.18 i bilaga II till direktiv 2006/87/EG, i lydel-
sen enligt kommissionens direktiv 2013/49/EU.

Transportstyrelsen ska informera kommissionen enligt artikel 3.6 och 4.3 i

direktiv 2009/100/EG, i den ursprungliga lydelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1093.

SFS 2014:1488

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014