SFS 2014:1489 Förordning om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

141489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:865) om kör- och
vilotider samt färdskrivare, m.m.;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 2 och 3 §§,

9 kap. 5, 7 och 8 §§ och 10 kap. 16 § och bilagan till förordningen (2004:865)
om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

1

Bestämmelser om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtranspor-

ter finns i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den

15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportom-
rådet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr
2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85,

2. rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färd-

skrivare vid vägtransporter, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den

4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om änd-
ring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om har-
monisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet.

2 kap.

2 §

2

Artikel 5�9 i förordning (EG) nr 561/2006 och förordning (EEG) nr

3821/85 ska inte tillämpas på vägtransporter inom Sverige som utförs med

1. fordon som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-,

skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för
företagets egen verksamhet inom en radie av högst 100 kilometer från den
plats där företaget är beläget,

2. jordbruks- och skogsbrukstraktorer som används i jordbruks- och skogs-

bruksverksamhet, inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där
företaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget,

3. fordon som uteslutande används på öar som har en areal av högst

2 300 kvadratkilometer och som inte är förenade med landet i övrigt med
broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon,

1 Senaste lydelse 2007:216.

2 Senaste lydelse 2011:1023.

SFS 2014:1489

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1489

4. fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av

körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för
kommersiell transport av gods eller passagerare,

5. fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översväm-

ningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av
vägar, dörr-till-dörr-insamling och -bortskaffande av hushållsavfall, telekom-
munikationstjänster, radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och
TV-sändare eller -mottagare,

6. fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka uteslutande används för

icke-kommersiell persontransport,

7. fordon som används för uppsamling av mjölk från bondgårdar och för

återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller av mjölkprodukter av-
sedda för djurfoder,

8. fordon som används för transport av djuravfall eller av djurkadaver som

inte är avsedda som människoföda,

9. fordon som används för transport av levande djur från bondgårdar till

lokala marknader och omvänt eller från marknader till lokala slakterier inom
en radie på 100 km, samt

10. specialfordon som transporterar cirkus- och nöjesfältsutrustning.

4 kap.

2 §

3

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 12.2 och 12.3 i

förordning (EEG) nr 3821/85 och artikel 24.4 och 24.5 i förordning (EU) nr
165/2014. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är behörig myndig-
het enligt artikel 24.6 i förordning (EU) nr 165/2014.

3 §

4

Godkännande av verkstäder enligt artikel 24.1 och 24.2 i förordning

(EU) nr 165/2014 ska ske genom ackreditering enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackredite-
ring och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upp-
hävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackredite-
ring och teknisk kontroll. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska
underrätta Transportstyrelsen om de ackrediteringar och återkallelser av ack-
rediteringar som beslutats enligt denna bestämmelse.

9 kap.

5 §

5

Till penningböter döms den förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

bryter mot

1. artikel 6, 7 första stycket, 8.1�8.6, 8.6 a första stycket eller 12 andra

meningen i förordning (EG) nr 561/2006,

2. artikel 3.1, 14.4 a tredje stycket, 15.1 andra�femte styckena, 15.7, 16.1

andra stycket, 16.2 eller 16.3 första�tredje styckena i förordning (EEG) nr
3821/85 eller artikel 34.1�34.7 i förordning (EU) nr 165/2014,

3. 5 kap. 4 eller 5 §, eller

3 Senaste lydelse 2008:1288.

4 Senaste lydelse 2011:816.

5 Senaste lydelse 2010:1620.

background image

3

SFS 2014:1489

4. förbud mot att bruka fordon enligt 4 kap. 5 § andra stycket eller 6 §

andra stycket.

Till straff enligt första stycket 2 för brott mot artikel 3.1 i förordning (EEG)

nr 3821/85 ska inte dömas om fordonet är utrustat med färdskrivare i enlighet
med 2 kap. 1 §.

Bestämmelser om att påföra sanktionsavgift för vissa överträdelser som har

begåtts utanför Sverige finns i 9 §.

7 §

6 Sanktionsavgift ska påföras den näringsidkare som bryter mot

1. artikel 10.1, 10.2 eller 10.4 i förordning (EG) nr 561/2006,
2. artikel 14.2 i förordning (EEG) nr 3821/85,
3. 6 kap. 2 §,
4. 5 kap. 5 eller 6 §, eller
5. 5 kap. 7 § andra stycket i fråga om företagskort eller verkstadskort.
Sanktionsavgift enligt första stycket 2 eller 3 och avsnitt 3 i bilagan ska

påföras bara om kontrollmyndigheten inte har fått del av efterfrågade uppgif-
ter i sådan grad, eller om uppgifterna har varit så bristfälliga att en företags-
kontroll inte har kunnat genomföras. I fråga om den totala avgiftens storlek
för överträdelsen ska 10 kap. 3 § andra stycket 2 och tredje stycket tillämpas
på motsvarande sätt.

8 §

7

I de fall som avses i 4, 5 eller 9 § ska sanktionsavgift påföras arbets-

givaren, om denne inte har gjort vad som har ankommit på honom eller henne
för att hindra överträdelsen. I de fall föraren brutit mot artikel 5, 6, 7 första
stycket, 8.1�8.6 eller 8.6 a första stycket i förordning (EG) nr 561/2006, arti-
kel 3.1, 14.4 a tredje stycket, 15.1 andra�femte styckena, 15.7, 16.1 andra
stycket, 16.2 eller 16.3 första�tredje styckena i förordning (EEG) nr 3821/85
eller mot artikel 34.1�34.7 i förordning (EU) nr 165/2014 gäller arbetsgiva-
rens ansvar även om förarens överträdelse av förordningsbestämmelsen har
begåtts i en annan stat inom EES eller i Schweiz.

Det som sägs i första stycket om arbetsgivare ska i stället gälla annan

näringsidkare om överträdelsen skett i dennes transportverksamhet.

10 kap.

16 §

8

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. det system för riskvärdering som avses i 7 kap. 13 §,
2. verkställigheten av förordning (EEG) nr 3821/85, förordning (EU) nr

165/2014, förordning (EG) nr 561/2006 och denna förordning, samt

3. avgifter för kontroll i företags lokaler och för ärendehandläggning enligt

denna förordning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av för-
ordningen.

Föreskrifter om kontroll ska meddelas efter att Polismyndigheten har hörts.

1. Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före

den 2 mars 2015.

6 Senaste lydelse 2010:1620.

7 Senaste lydelse 2010:1620.

8 Senaste lydelse 2014:1273.

background image

4

SFS 2014:1489

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

5

SFS 2014:1489

Bilaga

9

Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6�9 §§

1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 6�8 §§

�verträdelser av förordning (EEG) nr 3821/85

�verträdelser av förordning (EU) nr 165/2014

9 Senaste lydelse 2010:1620.

Nr

Rättslig
grund

Typ av överträdelse

Avgift i kronor per
allvarlighetsgrad (*)

MA� A�

M�

H

Användning av färdskrivare,

förarkort eller diagramblad

H5

Artikel
14.4 a
tredje
stycket

Föraren har fler än ett giltigt förar-
kort

4 000

H6

Användning av ett förarkort som inte
är förarens eget giltiga kort

4 000

H7

Användning av ett förarkort som är
skadat eller vars giltighet har gått ut

4 000

H8

Artikel
15.1

Utebliven ansökan, inom 7 kalender-
dagar, om ersättning av förarkort
som skadats, inte fungerar på fullgott
sätt, förkommit eller stulits

2 000

H9

Artikel
34.2

Användning av smutsiga eller ska-
dade blad eller förarkort, med läsliga
uppgifter

1 000

H10

Användning av smutsiga eller ska-
dade blad eller förarkort, med oläs-
liga uppgifter

4 000

H11 Artikel

34.1

Felaktig användning av diagramblad
eller förarkort

4 000

H12

Otillåtet avlägsnande av blad eller
förarkort, vilket påverkar registre-
ringen av relevanta uppgifter

4 000

H13

Otillåtet avlägsnande av blad eller
förarkort, vilket inte påverkar regist-
reringen av uppgifter

1 000

background image

6

SFS 2014:1489

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

�verträdelser av förordning (EEG) nr 3821/85

H14

Användning av diagramblad eller
förarkort under en längre tid än de är
avsedda för, utan försvunna uppgif-
ter

1 000

H15

Användning av diagramblad eller
förarkort under en längre tid än de är
avsedda för, och försvunna uppgifter

4 000

H16 Artikel

34.3

Ingen manuell inmatning trots att
detta krävs

4 000

H17 Artikel

34.4

Fel blad eller förarkort i fel kortplats
(multibemanning)

4 000

H18 Artikel

34.5

Den tid som registrerats på bladet
överensstämmer inte med den offici-
ella tiden i fordonets registrerings-
land

2 000

H19

Felaktig användning av omställ-
ningsanordningen

4 000

I

Ifylld information

I1

Artikel
34.6

Efternamn saknas på diagrambladet

4 000

I2

Förnamn saknas på diagrambladet

4 000

I3

Datum då användningen av bladet
inleddes eller avslutades saknas

2 000

I4

Orten där användningen av bladet in-
leddes eller avslutades saknas

1 000

I5

Registreringsnummer saknas på dia-
grambladet

1 000

I6

Vägmätarställning (start) saknas på
diagrambladet

2 000

I7

Vägmätarställning (slut) saknas på
diagrambladet

1 000

I8

Tid för fordonsbyte saknas på dia-
grambladet

1 000

I9

Artikel
34.7

Symbolen för landet ej angiven i
färdskrivaren

1 000

I10 Artikel

15.7

Inte kunnat uppvisa förarkort,
diagramblad, manuell registrering
eller utskrift

4 000

J

Driftavbrott