SFS 2014:1490 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

141490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69) ska

ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan

avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Lagen tillämpas inte i fråga om
1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för

smuggling,

2. skatt enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av

cigaretter, och

3. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande av-

gift.

I lagen om straff för smuggling finns särskilda bestämmelser om förunder-

sökning, tvångsmedel och åtal vid brott som avses i 2�4 §§, om brottet rör
skatt enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkohol-
skatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse 2005:457.

SFS 2014:1490

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014