SFS 2014:1491 Lag om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

141491.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:313) om Europaråds- och
OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i
skatteärenden;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilaga 2 till lagen (1990:313) om

Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatte-
ärenden ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

SFS 2014:1491

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1491

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Bilaga 2

2

Förteckning över de svenska skatter och avgifter som
konventionen tillämpas på

Konventionen tillämpas på de skatter och avgifter som utgår enligt följande

lagar.

Artikel 2 punkt 1 a:
i)

Kupongskattelagen (1970:624), lagen (1990:659) om särskild löneskatt
på vissa förvärvsinkomster, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt
för utomlands bosatta, lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för
utomlands bosatta artister m.fl., lagen (1991:687) om särskild löneskatt
på pensionskostnader, inkomstskattelagen (1999:1229).

ii)

Lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

iii)

Lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

Artikel 2 punkt 1 b:
i)

Begravningslagen (1990:1144), lagen (1999:291) om avgift till registre-
rat trossamfund.

ii)

Lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift, socialavgiftslagen (2000:980).

iii)

A. Lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt.
B. Lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen (1984:404) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.
C. Mervärdesskattelagen (1994:200).
D. Lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen
(1972:820) om skatt på spel, bilskrotningslagen (1975:343), lagen
(1984:409) om skatt på gödselmedel, lagen (1984:410) om skatt på be-
kämpningsmedel, lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider vid energiproduktion, lagen (1990:1427) om särskild pre-
mieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteri-
skatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen
(1994:1776) om skatt på energi, lagen (1995:1667) om skatt på natur-
grus, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, lagen (1999:673)
om skatt på avfall, lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärn-
kraftsreaktorer.
E. Lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, vägtrafik-
skattelagen (2006:227), lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser
om fordonsskatt.
G. Lagen (1972:435) om överlastavgift, lagen (2014:52) om infrastruk-
turavgifter på väg, i fråga om avgifter på allmän väg, samt lagen
(2004:629) om trängselskatt.

2 Senaste lydelse 2014:54.