SFS 2014:1492 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

141492.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

2 att 3 kap. 4 § och 11 kap. 9 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

4 §

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör sjukvård,

tandvård eller social omsorg samt tjänster av annat slag och varor som den
som tillhandahåller vården eller omsorgen omsätter som ett led i denna.

Undantaget omfattar även
� kontroller och analyser av prov som tagits som ett led i sjukvården eller

tandvården, och

� omsättning av dentaltekniska produkter och av tjänster som avser sådana

produkter, när produkten eller tjänsten tillhandahålls av tandläkare eller tand-
tekniker.

Undantaget gäller inte omsättning av glasögon eller andra synhjälpmedel

även om varorna omsätts som ett led i tillhandahållandet av sjukvård.

Undantaget gäller inte omsättning av varor när de omsätts av apotekare

eller receptarier. Beträffande omsättning av läkemedel som lämnas ut enligt
recept eller säljs till sjukhus finns särskilda bestämmelser i 23 § 2.

Undantaget gäller inte vid vård av djur.

11 kap.

9 §

3

Bestämmelserna i 8 § om fakturors innehåll får frångås och en förenk-

lad faktura utfärdas, om

1. fakturans totalbelopp inte överstiger 4 000 kronor inklusive mervärdes-

skatt,

2. handelsbruket inom den berörda verksamhetssektorn, administrativ

praxis eller de tekniska förutsättningarna för utfärdandet av fakturan gör det
svårt att följa alla de krav som anges i 8 §, eller

3. fakturan är en kreditnota som likställs med en faktura enligt 10 § tredje

stycket.

Första stycket gäller inte omsättningar som avses i 3 kap. 30 a § eller 5 kap.

2 § första stycket 4. Det gäller inte heller

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Lagen omtryckt 2000:500.

3 Senaste lydelse 2013:368.

SFS 2014:1492

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1492

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. om
a) den som omsätter varan eller tjänsten är en utländsk beskattningsbar per-

son, eller en sådan beskattningsbar person som enligt 1 kap. 2 § fjärde stycket
likställs med en utländsk beskattningsbar person, och

b) köparen är skyldig att betala mervärdesskatten, eller
2. om 13 § första stycket är tillämpligt.
En förenklad faktura ska alltid innehålla följande uppgifter:
1. datum för utfärdandet,
2. identifiering av säljaren,
3. identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som har

tillhandahållits,

4. den skatt som ska betalas eller uppgifter som gör det möjligt att beräkna

denna, och

5. om fakturan är en sådan kreditnota som avses i första stycket 3, en sär-

skild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan samt de uppgif-
ter i denna som ändras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

3. Bestämmelsen i 11 kap. 9 § i dess nya lydelse tillämpas på fakturor som

utfärdas från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)