SFS 2014:1493 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

141493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m.;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 3 § lagen (1994:1551) om fri-

het från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

2

Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden för ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

tull

skatt

spritdryck

4 kr/liter

259 kr/liter

starkvin

2 kr/liter

78 kr/liter

vin

1 kr/liter

35 kr/liter

starköl

3 kr/liter

19 kr/liter

cigaretter

34 öre/styck

196 öre/styck

cigarrer

86 öre/styck

219 öre/styck

röktobak

428 kr/kg

2 422 kr/kg

snus

104 kr/kg

762 kr/kg

2 Senaste lydelse 2013:955.

SFS 2014:1493

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014