SFS 2014:1496 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

141496.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

2

dels att 7 kap. 3 b § ska upphöra att gälla,
dels att 7 kap. 3 a, 3 c, 3 d och 4 a §§ ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 a §

3

För andra bränslen än de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2

eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet som motor-
bränsle, göra avdrag för

1. energiskatt med 44 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som framställts av biomassa och som utgör fettsyra-
metylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99, och

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som anges
i 1 och som framställts av biomassa.

Avdrag får göras upp till ett belopp som motsvarar skatten på den andel av

motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av
biomassa.

Första stycket gäller endast om motorbränslet eller beståndsdelen omfattas

av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhets-
kriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Första stycket gäller dock inte för biogas eller för den beståndsdel av mo-

torbränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 som utgörs av etanol.

3 c §

4

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 och som den

skattskyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige göra
avdrag för energiskatt med 89 procent och för koldioxidskatt med 100 procent
på den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som
framställts av biomassa. Avdrag får dock under respektive redovisningsperiod
endast göras för skatt motsvarande skatten på beståndsdelarnas andel av
motorbränslet till den del som uppgår till högst 5 volymprocent av den totala
mängd motorbränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 och 2 och för
vilket den skattskyldige ska redovisa skatt under redovisningsperioden.

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse av 7 kap. 3 b § 2012:798 (jfr 2013:19).

3 Senaste lydelse 2012:798 (jfr 2013:19).

4 Senaste lydelse 2012:798 (jfr 2013:19).

SFS 2014:1496

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1496

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2, får i stället avdrag göras för energiskatt med
100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av motor-
bränslet som bränslet utgör.

Med redovisningsperiod förstås här en period enligt 26 kap. 10 eller 17 §

eller en händelse enligt 26 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Första och andra styckena gäller endast om motorbränslet eller beståndsde-

len omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Om beståndsdelen utgörs av etanol medges skattebefrielse enligt denna pa-

ragraf endast om den skattskyldige har framställt eller anskaffat denna etanol
eller motsvarande mängd etanol, vilken vid import eller framställning inom
EU har hänförts till KN-nr 2207 10 00 (odenaturerad etanol).

3 d §

5

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och som den skatt-

skyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på den
andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som fram-
ställts av biomassa, göra avdrag för

1. energiskatt med 8 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av fettsyrametylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99, och

2. energiskatt med 84 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som
framställts av biomassa.

Avdrag enligt första stycket får under respektive redovisningsperiod endast

göras för skatt motsvarande skatten på beståndsdelarnas andel av motorbräns-
let till den del som uppgår till högst 5 volymprocent av den totala mängd mo-
torbränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och för vilket den skattskyl-
dige ska redovisa skatt under redovisningsperioden.

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 3, får i stället avdrag göras för energiskatt med
100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av motor-
bränslet som bränslet utgör.

Med redovisningsperiod förstås här en period enligt 26 kap. 10 eller 17 §

eller en händelse enligt 26 kap. 8 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Första och tredje styckena gäller endast om motorbränslet eller beståndsde-

len omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

4 a §

6

En skattskyldig som gör avdrag för skatt på bränsle enligt 3�4 §§ är

skyldig att till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer på
begäran lämna de uppgifter som regeringen behöver för sin rapportering till
Europeiska kommissionen när det gäller frågan om huruvida det statliga stöd
som genom avdraget ges för bränslet medför överkompensation i strid med
reglerna om statligt stöd i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas.

5 Senaste lydelse 2012:798 (jfr 2013:19).

6 Senaste lydelse 2012:798 (jfr 2013:19).

background image

3

SFS 2014:1496

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 7 kap. 3 d § tredje stycket i den nya lydelsen tillämpas

dock för tid från och med den 1 maj 2014.

3. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet. Den upphävda paragrafen gäller dock inte för
förhållanden som avses i 7 kap. 3 d § tredje stycket och som hänför sig till ti-
den från och med den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014