SFS 2014:1498 Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

141498.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 5 a § lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 a §

2

Saknas tillräckliga uppgifter för att fastställa skatten enligt 5 § första

stycket får denna tas ut med

200 kronor/liter för spritdryck,
52 kronor/liter för starkvin,
26 kronor/liter för vin,
10 kronor/liter för starköl,
106 öre/styck för cigaretter,
68 öre/styck för cigariller och
cigarrer och
752 kronor/kg för röktobak.
I denna bestämmelse förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som

överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent och
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse 2013:959.

SFS 2014:1498

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1498

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)