SFS 2014:1499 Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall

141499.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (1999:673) om skatt på

avfall ska ha följande lydelse.

4 §

2

Avfallsskatt ska betalas med 500 kronor per ton avfall.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse 2005:962.

SFS 2014:1499

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014