SFS 2014:1465 Förordning om ändring i förordningen (1994:1808) om behöriga myndigheter på den civila luftfartens område

141465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1808) om
behöriga myndigheter på den civila luftfartens
område;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver

1 att 6 § förordningen (1994:1808) om behöriga

myndigheter på den civila luftfartens område

2 ska upphöra att gälla vid ut-

gången av 2014.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Jfr prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3, rskr. 2014/15:5.

2 Förordningen omtryckt 2012:816.

SFS 2014:1465

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014