SFS 2014:1497 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

141497.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 7 §§ lagen (1996:701) om

Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Euro-
peiska unionen ska ha följande lydelse.

3 §

2

Lagen är tillämplig endast beträffande följande varor:

1. krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och pro-

dukter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd,

2. narkotika som avses i narkotikastrafflagen (1968:64),
3. vapen och ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),
4. injektionssprutor och kanyler,
5. dopningsmedel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dop-

ningsmedel,

6. springstiletter, springknivar, knogjärn, kaststjärnor, riv- eller nithands-

kar, batonger, karatepinnar, blydaggar, spikklubbor och liknande,

7. kulturföremål som avses i 5 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen

m.m.,

8. hundar och katter för annat ändamål än handel,
9. spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, teknisk sprit

och alkoholhaltiga preparat enligt alkohollagen (2010:1622), samt tobaksva-
ror vid kontroll av åldersgränsen i 13 § tobakslagen (1993:581),

10. nötkreatur, svin, får, getter, fjäderfän, fisk och reptiler,
11. andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det

finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att
djuret eller djurprodukten på annat sätt utgör en allvarlig hälsorisk för män-
niskor eller djur, att medföljande dokument är ofullständiga eller felaktiga, att
erforderliga dokument saknas eller att de villkor som i övrigt gäller för inför-
seln inte är uppfyllda,

12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och ut-

försel av barnpornografi,

13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga va-

ror,

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2 Senaste lydelse 2014:800.

SFS 2014:1497

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1497

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

14. varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av

viss privatinförsel av cigaretter,

15. sprängämnesprekursorer enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängäm-
nesprekursorer och 3 § lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer.

7 §

3

För kontroll av att sådana förbud eller villkor som anges i 4 § första

stycket iakttagits samt för kontroll av att anmälningsskyldigheten enligt 4 §
andra stycket eller deklarationsskyldigheten enligt lagen (2014:1470) om be-
skattning av viss privatinförsel av cigaretter fullgjorts riktigt och fullständigt,
får en tulltjänsteman undersöka

1. transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan för-

varas vid införsel från eller utförsel till ett annat EU-land,

2. bagage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande

som medförs av en resande vid inresa från eller utresa till ett annat EU-land,
eller av den som kan anmanas att stanna enligt 5 § första stycket 2.

Ytterligare bestämmelser om befogenheter bl.a. avseende kroppsvisitation

och kroppsbesiktning finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2004:233.