SFS 2014:1503 Lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

141503.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att bilagan till lagen (2006:228) med

särskilda bestämmelser om fordonsskatt ska ha följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid

före den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

SFS 2014:1503

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1503

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Bilaga

2

Fordonsskatt

2 Senaste lydelse 2012:769.

Fordonsslag

Skattevikt,
kilogram

Skatt,
kronor
grund-
belopp

tilläggsbelopp
för varje
helt hundratal
kilogram
över den
lägsta vikten
i klassen

A

Personbilar klass I

1.

Personbilar klass I som
inte kan drivas med
dieselolja

0– 900

901– 000

913

1 129

0

214

2.

Personbilar klass I som
kan drivas med diesel-
olja

0– 900

901– 000

2 298
2 863

0

564

B

Lätta bussar

1.

Lätta bussar som inte kan
drivas med dieselolja

0–1 300

1 301–1 600
1 601–3 000
3 001–3 500

889

1 098
1 660
3 713

0

187
147

0

2.

Lätta bussar som kan
drivas med dieselolja

0–1 300

1 301–1 600
1 601–3 000
3 001–3 500

2 496
2 665
2 863
5 642

0

66

198

0

C

Lätta lastbilar och person-
bilar klass II

1.

Lätta lastbilar och person-
bilar klass II som inte kan
drivas med dieselolja

0–1 300

1 301–1 600
1 601–3 000
3 001–0 000

889

1 098
1 660
3 713

0

187
147

0

2.

Lätta lastbilar och person-
bilar klass II som kan drivas
med dieselolja

0–1 300

1 301–1 600
1 601–3 000
3 001–0 000

2 496
2 665
2 863
5 642

0

66

198

0