SFS 2014:1506 Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

141506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från
skatt vid import, m.m.;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (1994:1551) om fri-

het från skatt vid import, m.m. ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

2

Frihet från mervärdesskatt vid import ska medges för

1. varor som levereras till fartyg eller luftfartyg i utrikes trafik för sådana

ändamål som medför att skatt inte ska tas ut enligt 5 kap. 3 a § första stycket
4, 4 a och 5 mervärdesskattelagen (1994:200),

2. varor av de slag som avses i 4 § andra stycket lagen (1999:445) om

exportbutiker och som levereras för försäljning i sådan butik,

3. en försändelse från en privatperson till en annan privatperson, utom om

försändelsen består av alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror eller har ett
värde som överstiger 45 euro,

4. försändelser som består av utländska periodiska publikationer, utom om

försändelsernas värde överstiger 22 euro, och

5. andra försändelser än sådana som avses i 4 och 3 § 6, utom om försän-

delsernas värde överstiger 22 euro.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40.

2 Senaste lydelse 2009:1337.

SFS 2014:1506

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014