SFS 2014:1510 Lag om ändring i lagen (2014:670) om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

141510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:670) om ändring i lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter
m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 12 § lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
energiprodukter i stället för lydelsen enligt lagen (2014:670) om ändring i den
lagen ska ha följande lydelse.

4 kap.

12 §

Polismyndigheten är skyldig att medverka i kontrollverksamhet enligt

2 och 3 kap. Vad som sägs i 2 kap. 1�8 §§ gäller vid sådan medverkan också
Polismyndigheten och polisman.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40.

SFS 2014:1510

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014