SFS 2014:1512 Förordning om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

141512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:987) om
trängselskatt;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2004:987) om trängselskatt

ska införas två nya paragrafer, 5 och 6 §§, och närmast före 5 § en ny rubrik
av följande lydelse.

Omhändertagna registreringsskyltar

5 §

1

Registreringsskyltar som har tagits om hand enligt 18 c § första stycket

lagen (2004:629) om trängselskatt ska förvaras hos Polismyndigheten under
en vecka efter omhändertagandet.

Skyltarna får under denna tid återlämnas till bilens ägare, om det visas att

användningsförbud inte längre råder för bilen enligt 18 a och 18 b §§ lagen
om trängselskatt. Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten för-
störa dem.

6 §

2

Vid färd med en bil vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt

18 c § lagen (2004:629) om trängselskatt ska det finnas ett bevis i bilen om en
polismans eller en bilinspektörs medgivande att bilen förs till närmaste lämp-
liga avlastningsplats eller uppställningsplats.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Christoffer Andersson Calafatis
(Finansdepartementet)

1 Tidigare 5 § upphävd genom 2008:380.

2 Tidigare 6 § upphävd genom 2008:380.

SFS 2014:1512

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014