SFS 2014:1517 Förordning om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område

141517.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om erkännande och verkställighet av vissa
utländska avgöranden på privaträttens område;

utfärdad den 4 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens innehåll

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12

december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställig-
het av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning),

2. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om dom-

stols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträt-
tens område (2000 års Bryssel I-förordning),

3. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om

verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventioner
(Brysselkonventionen),

4. konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om er-

kännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokon-
ventionen),

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den

21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda
fordringar (förordningen om den europeiska exekutionstiteln), och

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11

juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (den europeiska
småmålsförordningen).

Genom första stycket 1 och 2 kompletterar förordningen även avtalet den

19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Dan-
mark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av do-
mar på privaträttens område (Danmarksavtalet), eftersom 2012 års Bryssel I-
förordning och 2000 års Bryssel I-förordning tillämpas i förhållandet mellan
EU och Danmark till följd av detta avtal.

Behörig domstol

2 §

En ansökan som avses i 4 eller 9 § lagen (2014:912) med komplette-

rande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och interna-
tionell verkställighet av vissa avgöranden görs i sådana fall som avses i

1. 4 § första stycket den lagen till den tingsrätt i följande förteckning inom

vars domsområde sökanden har sin hemvist,

SFS 2014:1517

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1517

2. 4 § andra stycket den lagen till den tingsrätt i följande förteckning inom

vars domsområde motparten har sin hemvist, och

3. 9 § den lagen till den tingsrätt i följande förteckning som följer av
a) artikel 39.2 i 2000 års Bryssel I-förordning,
b) artikel 32.2 i Brysselkonventionen, eller
c) artikel 39.2 i Luganokonventionen.
Om en sökande vid en ansökan som avses i första stycket 1 eller en motpart

vid en ansökan som avses i första stycket 2 inte har sin hemvist i Sverige, görs
ansökan till Nacka tingsrätt.

Tingsrätt

Domsområde

Nacka tingsrätt

Stockholms län

Uppsala tingsrätt

Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt

Södermanlands län

Linköpings tingsrätt

�stergötlands län

Jönköpings tingsrätt

Jönköpings län

Växjö tingsrätt

Kronobergs län

Kalmar tingsrätt

Kalmar län

Gotlands tingsrätt

Gotlands län

Blekinge tingsrätt

Blekinge län

Kristianstads tingsrätt

Bromölla, Båstads, Hässleholms,
Klippans, Kristianstads, Osby, Pers-
torps, Simrishamns, Tomelilla, �&s-
torps, �ngelholms, �rkelljunga och
�stra Göinge kommuner

Malmö tingsrätt

Bjuvs, Burlövs, Eslövs, Helsingborgs,
Höganäs, Hörby, Höörs, Kävlinge,
Landskrona, Lomma, Lunds, Malmö,
Sjöbo, Skurups, Staffanstorps, Sva-
lövs, Svedala, Trelleborgs, Vellinge
och Ystads kommuner

Halmstads tingsrätt

Hallands län

Göteborgs tingsrätt

Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lyse-
kils, Munkedals, Mölndals, Orusts,
Partille, Sotenäs, Stenungsunds,
Strömstads, Tanums, Tjörns, Udde-
valla och �ckerö kommuner

background image

3

SFS 2014:1517

Underrättelseskyldighet för domstol

3 §

En domstol som med tillämpning av 2012 års Bryssel I-förordning har

beslutat att ett utländskt avgörande inte ska verkställas i Sverige eller att verk-
ställigheten ska begränsas till säkerhetsåtgärder, göras beroende av ställande
av säkerhet eller skjutas upp, ska samma dag sända en kopia av beslutet till
Kronofogdemyndigheten. Detsamma gäller i fråga om senare beslut av bety-
delse för verkställigheten.

Utfärdande av intyg

4 § En domstol ska, om någon begär det, på en kopia av en dom eller ett be-
slut som har meddelats av domstolen intyga att avgörandet är äkta. Om avgö-
randet omfattas av förordningen om den europeiska exekutionstiteln, ska
domstolen även, om någon begär det, på en kopia av ett intyg om en euro-
peisk exekutionstitel som har utfärdats av domstolen ange att intyget är äkta.

Om avgörandet omfattas av Brysselkonventionen, ska domstolen dessutom

på kopian av avgörandet eller intyget ange om avgörandet är verkställbart i
Sverige.

Vänersborgs tingsrätt

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds,
Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Herr-
ljunga, Lerums, Lilla Edets, Marks,
Melleruds, Svenljunga, Tranemo,
Trollhättan, Ulricehamns, Vårgårda,
Vänersborgs och �&måls kommuner

Skaraborgs tingsrätt

Essunga, Falköpings, Grästorps, Gull-
spångs, Götene, Habo, Hjo, Karls-
borgs, Lidköpings, Mariestads, Mull-
sjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms,
Töreboda och Vara kommuner

Värmlands tingsrätt

Värmlands län

�rebro tingsrätt

�rebro län

Västmanlands tingsrätt Västmanlands

län

Falu tingsrätt

Dalarnas län

Gävle tingsrätt

Gävleborgs län

�&ngermanlands tingsrätt

Västernorrlands län

�stersunds tingsrätt

Jämtlands län

Umeå tingsrätt

Västerbottens län

Luleå tingsrätt

Norrbottens län

background image

4

SFS 2014:1517

5 §

Ett intyg enligt artikel 53 eller 60 i 2012 års Bryssel I-förordning, artikel

54 i 2000 års Bryssel I-förordning eller artikel 54 i Luganokonventionen ut-
färdas av den domstol som har meddelat avgörandet.

6 §

Kronofogdemyndigheten ska, om någon begär det, på en kopia av ett ut-

slag som har meddelats av myndigheten enligt lagen (1990:746) om betal-
ningsföreläggande och handräckning intyga att utslaget är äkta. Om utslaget
omfattas av förordningen om den europeiska exekutionstiteln, ska Kronofog-
demyndigheten även, om någon begär det, på en kopia av ett intyg om en
europeisk exekutionstitel som har utfärdats av myndigheten ange att intyget
är äkta.

Om utslaget omfattas av Brysselkonventionen, ska Kronofogdemyndighe-

ten dessutom på kopian av utslaget ange om utslaget är verkställbart i Sverige.
Ett intyg om ett utslag enligt artikel 53 i 2012 års Bryssel I-förordning, artikel
54 i 2000 års Bryssel I-förordning eller artikel 54 i Luganokonventionen ut-
färdas av Kronofogdemyndigheten.

7 §

En socialnämnd ska, om någon begär det, på en kopia av ett avtal om

underhållsbidrag som socialnämnden har godkänt intyga att avtalet är äkta.

Om avtalet om underhållsbidrag omfattas av förordningen om den euro-

peiska exekutionstiteln, ska den socialnämnd som har godkänt avtalet utfärda
ett intyg enligt artikel 25 i förordningen om den europeiska exekutionstiteln
samt, om någon begär det, på en kopia av intyget ange att intyget är äkta.

Om avtalet om underhållsbidrag omfattas av Brysselkonventionen, ska so-

cialnämnden på en kopia av avtalet ange om avtalet är verkställbart i Sverige.
Ett intyg enligt artikel 57 i 2000 års Bryssel I-förordning eller artikel 57 i Lu-
ganokonventionen ska utfärdas av den socialnämnd som har godkänt avtalet
om underhållsbidrag.

�versättningar

8 §

En auktoriserad translator är behörig att göra översättningar enligt artik-

larna 57.1 och 57.2 i 2012 års Bryssel I-förordning och artikel 21.2 i den euro-
peiska småmålsförordningen.

9 §

En auktoriserad translator är behörig att bestyrka översättningar enligt

artikel 55.2 i 2000 års Bryssel I-förordning, artikel 55.2 i Luganokonventio-
nen, artikel 48.2 i Brysselkonventionen och artikel 20.2 i förordningen om
den europeiska exekutionstiteln.

Intyg vid erkännande och verkställighet i Sverige

10 §

En domstol eller Kronofogdemyndigheten behöver inte godta ett intyg

enligt artikel 53 eller 60 i 2012 års Bryssel I-förordning om inte intyget är ut-
färdat på eller översatt till svenska, danska eller engelska.

Kronofogdemyndigheten behöver inte godta ett intyg om en europeisk exe-

kutionstitel eller ett intyg om en dom i ett europeiskt småmålsförfarande om
inte intyget är utfärdat på eller översatt till svenska eller engelska.

background image

5

SFS 2014:1517

Informationsutbyte

11 §

Domstolsverket är behörig myndighet för informationsutbyte enligt ar-

tikel 3 i Protokoll 2 till Luganokonventionen.

1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2015.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:712) med föreskrifter

om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

3. Föreskrifterna i 2 § andra stycket och 5 § i den upphävda förordningen

gäller dock fortfarande i sådana fall då konventionen den 16 september 1988
om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens om-
råde tillämpas med stöd av övergångsbestämmelserna i Luganokonventionen.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014