SFS 2014:1522 Förordning om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond

141522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges
författarfond;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1962:652) om Sveriges

författarfond

1

dels att 15 § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 2�4, 5, 6, 7�14 och 16�19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 1 a, 4 a och 6 a §§, av följande

lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig biblioteksersätt-

ning för litterära verk och om styrelsen för Sveriges författarfond.

1 a § �ndamålet med biblioteksersättningen är att främja litteraturens ut-
veckling och bidra till att förbättra de litterära upphovsmännens ekonomiska
villkor genom att ersätta dem för tillgången till och användningen av deras
verk på bibliotek.

2 §

Verksamheten vid Sveriges författarfond leds av styrelsen.

3 §

2

I denna förordning avses med

bibliotek: folkbibliotek och skolbibliotek,
referensexemplar: volym av ett litterärt verk som vid en viss tidpunkt under
kalenderåret funnits tillgänglig på bibliotek för läsning men inte för hemlån.

Det som sägs om upphovsmän till litterära verk ska tillämpas även beträf-

fande illustratörer, bildkonstnärer och fotografer när det gäller sådana litterära
verk som till väsentlig del består av illustrationer, bildkonst eller fotografier,
om inte annat anges.

4 §

3

Till fonden överförs det varje år av statsmedel en biblioteksersättning

med

� ett grundbelopp för varje hemlån från bibliotek av ett fysiskt exemplar av

ett litterärt verk i original,

� fyra gånger grundbeloppet för varje referensexemplar av ett sådant verk,
� hälften av grundbeloppet för varje hemlån av ett fysiskt exemplar av ett

litterärt verk i översättning till eller från svenska språket, och

1 Förordningen omtryckt 1979:394.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 1975:1210.

2 Senaste lydelse 1994:462.

3 Senaste lydelse 2013:1133.

SFS 2014:1522

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1522

� två gånger grundbeloppet för varje referensexemplar av en sådan över-

sättning.

Med litterärt verk i original enligt första stycket avses verk som upphovs-

mannen har skrivit på svenska eller verk av en upphovsman som har sin van-
liga vistelseort i Sverige, om upphovsrätt enligt lagen (1960:729) om upp-
hovsrätt till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Första stycket gäller i fråga om översättning till eller från svenska språket

om upphovsrätt till översättningen enligt lagen om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Har ett verk två eller flera upphovsmän eller översättare gäller andra och

tredje styckena om en av dem uppfyller kraven.

4 a §

Storleken på grundbeloppet i 4 § bestäms genom överenskommelse

mellan regeringen, Sveriges Författarförbund, Föreningen Svenska Tecknare
och Svenska Fotografers Förbund.

Biblioteksersättningen beräknas med utgångspunkt från medelvärdet av an-

talet hemlån och referensexemplar under två kalenderår i följd (beräkningspe-
riod).

Medelvärdet under en beräkningsperiod ska utgöra grunden för den biblio-

teksersättning som överförs under två år i följd, med början tre år efter det
sista kalenderåret i beräkningsperioden.

5 §

4

Från fonden ska ersättning lämnas till enskilda upphovsmän till litte-

rära verk i original för antalet hemlån av fysiska exemplar från bibliotek och
för antalet fysiska referensexemplar av verket (individuell ersättning till för-
fattare).

Från fonden ska ersättning lämnas till enskilda översättare av litterära verk

till eller från svenska språket för antalet hemlån av fysiska exemplar från bib-
liotek och för antalet referensexemplar av verket (individuell ersättning till
översättare).

Första stycket gäller endast om antalet upphovsmän till ett verk är högst tre

och upphovsmannen har skrivit på svenska eller har sin vanliga vistelseort i
Sverige och upphovsrätt till verket enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt
till litterära och konstnärliga verk fortfarande gäller.

Andra stycket gäller om antalet översättare till verket är högst tre och upp-

hovsrätt till översättningen fortfarande gäller.

6 §

5

Individuell ersättning till författare lämnas med 60 procent av grundbe-

loppet enligt 4 a § för varje hemlån och fyra gånger detta belopp för varje re-
ferensexemplar. Finns det två eller tre ersättningsberättigade upphovsmän,
ska ersättningen delas lika mellan dem.

När det gäller litterära verk som till en väsentlig del består av illustrationer,

bildkonst eller fotografier får dock styrelsen bestämma en annan fördelning
av ersättningen mellan å ena sidan författare och å andra sidan illustratör,
bildkonstnär eller fotograf.

Individuell ersättning till översättare lämnas med 30 procent av grundbe-

loppet för varje hemlån av litterärt verk i översättning och fyra gånger detta
belopp för varje referensexemplar av sådan översättning.

4 Senaste lydelse 2003:1116.

5 Senaste lydelse 2013:1133.

background image

3

SFS 2014:1522

Finns det två eller tre ersättningsberättigade översättare till ett litterärt verk,

ska ersättningen delas lika mellan dem.

6 a §

Ersättning enligt 6 § lämnas för varje kalenderår och beräknas på anta-

let hemlån och referensexemplar för kalenderåret före det år ersättningen av-
ser. Beräkningen av ersättningen till en upphovsman ska samordnas i fråga
om hemlån och referensexemplar i original och översättningar.

En upphovsman är inte berättigad till ersättning om den sammanlagda er-

sättningen understiger ett belopp som motsvarar ersättning för 2 000 lån av
verk i original. �verstiger ersättningen ett belopp som motsvarar ersättning
för 200 000 lån av verk i original, ska ersättningen minskas med 80 procent
av den överstigande delen. �verstiger ersättningen ett belopp som motsvarar
ersättning för 400 000 lån av verk i original, ska ersättningen minskas med 90
procent till den del den överstiger denna nivå.

Styrelsen får besluta att ersättningen till en viss upphovsman ska lämnas

med högre belopp än vad som följer av 6 § samt av första och andra styckena
i denna bestämmelse.

7 §

6

Utöver individuella ersättningar till författare och översättare får bib-

lioteksersättningen användas till

1. verksamheten vid Sveriges författarfond,
2. stipendier och bidrag till enskilda upphovsmän till litterära verk och bi-

drag till deras efterlevande, och

3. bidrag till särskilda ändamål som avser litterär verksamhet.

8 §

Antalet hemlån och referensexemplar av litterära verk som avses i 4 och

5 §§ ska bestämmas genom årliga undersökningar som genomförs av Sveri-
ges författarfond.

9 §

7

Efter upphovsmannens död övergår rätten till individuell ersättning till

författare och översättare till efterlevande make och bröstarvingar enligt lag-
stiftningen om bodelning, arv och testamente.

Rätten till individuell ersättning som inte är tillgänglig för lyftning kan inte

överlåtas och får därför inte utmätas.

10 §

8

Individuell ersättning tillfaller fonden, om den fem år efter utgången

av det kalenderår som ersättningen gäller fortfarande inte har kunnat betalas
ut till rätt mottagare på grund av att mottagarens adress är okänd eller det inte
kunnat styrkas till vem en upphovsmans rätt har övergått.

11 §

Styrelsen för författarfonden ska bestå av en ordförande och tretton

andra ledamöter.

Ordföranden och tre andra ledamöter och suppleanter för dem förordnas av

regeringen. Av övriga ledamöter utses åtta av Sveriges Författarförbund, en
av Föreningen Svenska Tecknare och en av Svenska Fotografers Förbund.
För varje ledamot som utses av annan än regeringen utses en suppleant i
samma ordning som ledamoten.

6 Senaste lydelse 2003:1116.

7 Senaste lydelse 1987:1033.

8 Senaste lydelse 1984:584.

background image

4

SFS 2014:1522

Ordförande, övriga ledamöter och suppleanter utses för högst tre år i sän-

der.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.
Regeringen bestämmer ersättningen till ordförande och ledamöter.

12 §

9 Styrelsen ska utse ett särskilt organ som på styrelsens vägnar fattar be-

slut i frågor om bidrag till dramatiker enligt förordningen (1976:528) om bi-
drag till konstnärer och om bidrag enligt förordningen (1998:1369) om stats-
bidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik. Detta särskilda organ
ska bestå av en ordförande som styrelsen väljer inom sig och två andra leda-
möter som utses efter förslag av Sveriges Dramatikerförbund. För ledamötena
får det utses suppleanter.

Styrelsen får också utse andra särskilda organ och delegera rätten att fatta

beslut till dessa.

13 §

Styrelsen anställer den personal som behövs för verksamheten.

Styrelsen får anlita sakkunniga och experter för särskilda uppdrag.

14 §

10

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närva-

rande utöver ordföranden.

16 §

Styrelsen ska fatta de beslut som behövs om arbetet inom styrelsen,

särskilda organ, personalfrågor och formen i övrigt för verksamheten.

17 §

Styrelsen får av myndigheter begära de upplysningar och det bistånd

som krävs för styrelsens verksamhet och som kan lämnas av myndigheterna.

18 §

11

Styrelsen ska årligen till Regeringskansliet (Kulturdepartementet)

lämna en verksamhetsberättelse med en ekonomisk redovisning och en rap-
port av en auktoriserad revisor över granskningen av räkenskaperna och den
ekonomiska redovisningen.

Om rapporten innehåller någon invändning, ska styrelsen redovisa för rege-

ringen vilka åtgärder man har vidtagit eller avser att vidta med anledningen av
invändningen.

Styrelsen ska också lämna in budgetunderlag med förslag till finansiering

av verksamheten för de tre nästkommande budgetåren.

Styrelsen ansvarar för att utse en auktoriserad revisor.

19 §

12

Styrelsens beslut i anställningsärenden får överklagas hos Statens

överklagandenämnd. Nämndens beslut får inte överklagas.

Andra beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. För individuell ersättning som har övergått genom bodelning, arv och

testamente före ikraftträdandet gäller 9 § i den äldre lydelsen.

9 Senaste lydelse 1998:1624.

10 Senaste lydelse 1986:936.

11 Senaste lydelse 2003:1116.

12 Senaste lydelse 1988:1548.

background image

5

SFS 2014:1522

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014