SFS 2014:1523 Förordning om ändring i förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet

141523.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1435) om
statsbidrag till internationellt utbyte och
samarbete på litteraturområdet;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att 4 och 5 §§ förordningen (2007:1435) om stats-

bidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet ska ha föl-
jande lydelse.

4 §

Statsbidrag får ges till

1. förlag eller teatrar för översättning av svensk litteratur eller svensk dra-

matik till ett annat språk än originalspråket och för produktionskostnader i
samband med översättningen av särskilt kostsamma verk, och

2. anordnare av evenemang eller presentationer för internationell spridning

av svensk litteratur och svensk dramatik samt för internationella utbyten.

Sökanden ska bedriva näringsverksamhet.

5 §

Bidrag enligt 4 § lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kom-

missionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om till-
lämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på stöd av mindre betydelse, i den ursprungliga lydelsen, och får
endast lämnas med de begränsningar som följer av förordningen samt av 18�
20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd för näringslivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:1523

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014