SFS 2014:1524 Förordning om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

141524.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:515) med
instruktion för Statens kulturråd;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2012:515) med instruktion för

Statens kulturråd ska ha följande lydelse.

7 §

Utöver rapportering enligt 6 § ska myndigheten följa upp och senast den

30 juni varje år redovisa följande till regeringen:

1. utfallet av svenska ansökningar till EU:s kultur- och medieprogram

Kreativa Europa 2014�2020,

2. utfallet av svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd från

Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014�2020 inklusive projekt
inom de territoriella samarbetsprogrammen, och

3. det regionala utfallet av myndighetens verksamhet.

Redovisningen enligt punkten 2 ska ske i samarbete med Riksantikvarieäm-
betet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet.

Myndigheten ska även följa upp och senast den 30 juni vartannat år redo-

visa det regionala utfallet av andra kulturmyndigheters och kulturinstitutio-
ners verksamhet till regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Daniel Ström
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:1524

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014