SFS 2014:1513 Förordning om exportbutik på flygplats

141513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om exportbutik på flygplats;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Den som har meddelats tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats en-

ligt 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker ska anmäla till Skatteverket om
det sker ändringar av de uppgifter som har lämnats eller skulle ha lämnats i
samband med ansökan om tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

SFS 2014:1513

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014