SFS 2014:1525 Förordning om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

141525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning om ändring i förordningen
(1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars
behörighet m.m.;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att 7 c § förordningen (1977:937) om allmänna för-

valtningsdomstolars behörighet m.m.

1 ska ha följande lydelse.

7 c §

2

Beslut av Skatteverket som överklagas till en förvaltningsrätt ska tas

upp av Förvaltningsrätten i Stockholm om beslutet avser ärenden enligt lagen
(2004:629) om trängselskatt beträffande en fysisk eller juridisk person som
inte omfattas av bestämmelserna i 67 kap. 7, 8 eller 9 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som

sker före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:126.

2 Senaste lydelse 2009:872.

SFS 2014:1525

Utkom från trycket
den 23 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014