SFS 2014:1526 Tillkännagivande om de EU-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804)

141526.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om de EU-bestämmelser som kompletteras av
livsmedelslagen (2006:804);

beslutat den 11 december 2014.

Regeringen tillkännager enligt 5 § livsmedelslagen (2006:804) att följande

bestämmelser i EU:s förordningar kompletteras av livsmedelslagens bestäm-
melser.

Grundförordningar som i sin helhet kompletteras av
livsmedelslagen

1. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om faststäl-

lande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel.

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28

oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är av-
sedda att användas i eller på livsmedel.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 av den

27 januari 1997 om nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den

10 november 2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas i
eller på livsmedel.

5. Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om

veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskon-
trollstationer.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den

27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med
livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG.

7. Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 av den 12 januari 2005 om

övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och lagring av
djupfrysta livsmedel.

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den

20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa
andra ämnen i livsmedel.

9. Rådets förordning (EG) nr 733/2008 av den 15 juli 2008 om villkoren

för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan vid
kärnkraftverket i Tjernobyl.

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 av den

16 december 2008 om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv
83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG,
rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97.

SFS 2014:1526

Utkom från trycket
den 23 december 2014

background image

2

SFS 2014:1526

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den

16 december 2008 om livsmedelstillsatser.

12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den

16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med arom-
givande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av
rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och
(EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG.

13. Kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 av den 13 oktober 2009

om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för sär-
skilda näringsändamål.

14. Kommissionens förordning (EU) nr 115/2010 av den 9 februari 2010

om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för
att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten.

15. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den

25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsu-
menterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommis-
sionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens
direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG,
kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens
förordning (EG) nr 608/2004.

16. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den 12

juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för spe-
ciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll och
om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv
96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr
41/2009 och (EG) nr 953/2009.

Grundförordningar inom området för EU:s gemensamma
jordbrukspolitik eller EU:s gemensamma fiskeripolitik som
kompletteras av livsmedelslagen i de delar de innehåller
bestämmelser om förbud eller villkor för handhavande eller
utsläppande på marknaden av livsmedel

17. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverade sardiner.

18. Rådets förordning (EEG) nr 1601/91 av den 10 juni 1991 om allmänna

bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade
viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade
på vinprodukter.

19. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit.

20. Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upp-

rättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om sär-
skilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter, när det gäller

� mjölk och mjölkprodukter, bredbara fetter, olivolja och olja av olivrest-

produkter, produkter från sektorerna för ägg och fjäderfäkött samt normer för
saluföring av kött och kött av nötkreatur som är tolv månader eller yngre,

� vin, i den mån bestämmelserna inte kompletteras av lagen (2009:1424)

om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

background image

3

SFS 2014:1526

21. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den

15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upp-
hävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, i den mån bestämmelserna
inte kompletteras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteck-
ningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

22. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jord-
bruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 992/72,
(EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, när det gäller

� mjölk och mjölkprodukter, bredbara fetter, olivolja och olja av olivrest-

produkter, produkter från sektorerna för ägg och fjäderfäkött samt normer för
saluföring av kött och kött av nötkreatur som är yngre än tolv månader,

� vin, i den mån bestämmelserna inte kompletteras av lagen (2009:1424)

om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

23. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den

11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och
vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006
och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr
104/2000.

24. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den 26

februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt
skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om
upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, i den mån bestämmel-
serna inte kompletteras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade
beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar de innehåller bestämmelser om livsmedel eller
livsmedelskontroll

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den

17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av
nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphä-
vande av rådets förordning (EG) nr 820/97.

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den

28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning,
om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om för-
faranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

27. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder.

28. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den

22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade
organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är fram-
ställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv
2001/18/EG.

29. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den

29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevna-
den av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djur-
hälsa och djurskydd.

background image

4

SFS 2014:1526

30. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den

23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livs-
medel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av
rådets direktiv 91/414/EEG.

31. Kommissionens förordning (EG) nr 41/2009 av den 20 januari 2009 om

sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer
med glutenintolerans.

Grundförordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar som anges i det följande

32. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och
utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när det
gäller

� artikel 2, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

� artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som utförs på slak-

teri och som avser kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar av varor som
är avsedda att användas som livsmedel,

� artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

� artikel 9, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen,

� artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen, och

� bilaga XI, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livsmedels-

lagen.

33. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedels-
burna zoonotiska smittämnen, när det gäller

� artikel 3.2, artikel 5.4 c och artikel 7, i de delar som gäller kontroll-

program i fråga om bearbetning och beredning av livsmedel av animaliskt ur-
sprung, och

� artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som utför prover

inom ramen för kontrollprogram i fråga om bearbetning och beredning av
livsmedel av animaliskt ursprung.

34. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien, utom när det gäller

� del A, punkt 3 a och 3 b i bilaga I,
� del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller foder,
� del A, punkt 4 h och 4 j i bilaga I,
� del A, punkt 5 h i bilaga I,
� del A, punkt 8 a och 8 b i bilaga I, och
� kapitel VI, punkt 4 i bilaga II, i de delar bestämmelsen faller utanför till-

lämpningsområdet för livsmedelslagen.

35. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av ani-
maliskt ursprung, utom när det gäller

� avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,
� avsnitt I, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,

background image

5

SFS 2014:1526

� avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första

meningen i bilaga III,

� avsnitt I, kapitel IV, punkterna 1 och 6 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller

instruktioner om djurskydd,

� avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III,
� avsnitt IV, kapitel II, punkt 4 a, fjärde stycket i bilaga III, i den del

bestämmelsen avser utförande av officiella kontroller vid den tekniska
anläggningen, och

� avsnitt IX, kapitel I, I, punkterna 1, 2 och 5 i bilaga III.
36. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet
av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att använ-
das som livsmedel, utom när det gäller

� artikel 4, i de delar som faller inom andra lagars tillämpningsområde,
� artikel 5.1 c och 5.3 d,
� artikel 5.1 e och 5.1 f, i de delar som faller inom andra lagars tillämp-

ningsområde,

� avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga I, i de delar bestämmelsen gäller ani-

maliska biprodukter,

� avsnitt I, kapitel II, B, punkt 2 a, C, F, punkt 1 samt E, i de delar som gäl-

ler animaliska biprodukter, i bilaga I,

� avsnitt II, kapitel I, punkt 2, i den del bestämmelsen gäller djurskydd, och

punkt 4 i bilaga I,

� avsnitt II, kapitel IV i bilaga I,
� avsnitt III, kapitel I, punkt 2 i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller djur-

skydd,

� avsnitt III, kapitel II, punkt 2 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller

djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel IV, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäl-

ler djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel V, A, punkt 4 b i bilaga I, i den del bestämmelsen gäl-

ler djurskydd,

� avsnitt IV, kapitel VII, A, punkt 3 b i bilaga I, i den del bestämmelsen

gäller djurskydd, och

� kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga IV, i de delar kontrollen avser annat

än tillstånd enligt avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 3 i bilaga III i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004.

37. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den

20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel,
utom när det gäller näringspåståenden och kommersiella meddelanden i form
av reklam.

�vriga förordningar som kompletteras av livsmedelslagen i de
delar som anges i det följande

38. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december

2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av tri-
kiner i kött, utom när det gäller

� artikel 4.2,

background image

6

SFS 2014:1526

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

� artiklarna 8�10,
� artikel 12.1,
� artikel 12.2, i de delar som gäller annat än undersökning vid slakt eller

otjänligförklarande till livsmedel, och

� artikel 12.3 och 12.4.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2014:786) om de EU-

bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804).

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)