SFS 2014:1528 Förordning om statligt stöd till produktion av biogas

141528.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd till produktion av biogas;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om statligt stöd till företag för pro-

duktion av biogas från stallgödsel.

2 §

Stöd enligt denna förordning ges som ett driftstöd i enlighet med de vill-

kor som föreskrivs i kapitel 1 och artikel 43 i kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd för-
klaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i för-
draget.

Definition

3 §

Med gödselgas avses rågas som producerats från stallgödsel i en biogas-

anläggning.

Förutsättningar för stöd

4 §

Stöd får lämnas i mån av tillgång på medel.

5 §

Stöd ska inte lämnas för produktion från anläggningar där stallgödsel

blandas med avloppsslam.

6 §

Stöd ska inte lämnas för den andel av rågas som kan antas ha sitt ur-

sprung i andra substrat än stallgödsel.

7 §

Stöd får endast lämnas till anläggningar som, i de fall ett sådant godkän-

nande krävs, är godkända enligt reglerna för animaliska biprodukter.

8 §

Stöd får endast lämnas till anläggningar som har inkopplad utrustning

för att fackla eller bränna gas som vid överproduktion eller driftstörning inte
kan nyttiggöras.

9 §

Stöd får lämnas med högst 20 öre per kWh som den producerade

gödselgasen innehåller.

SFS 2014:1528

Utkom från trycket
den 23 december 2014

background image

2

SFS 2014:1528

Stöd får dock inte lämnas med ett högre belopp än för att kompensera för

skillnaden mellan kostnaden för att producera energi från den berörda förny-
bara energikällan och marknadspriset på den berörda energiformen.

Eventuellt investeringsstöd som företaget i fråga har fått för den nya

anläggningen ska dras av från produktionskostnaderna när stödbeloppet be-
slutas.

10 §

Stöd får endast lämnas för gödselgas som producerats efter det att

ansökan om stöd kommit in.

Ansökan

11 §

En ansökan om stöd ska göras skriftligen till Statens jordbruksverk.

12 §

Ett företag som ansöker om stöd ska lämna Jordbruksverket de hand-

lingar och uppgifter som myndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

13 §

Om ett företag inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av

12 §, ska företaget ges tillfälle att inom viss tid komplettera ansökan. Följs
inte en uppmaning att komplettera ansökan, får denna prövas i befintligt
skick.

Beslutande myndighet

14 §

Jordbruksverket prövar frågor om stöd enligt denna förordning.

15 §

I beslutet om stöd ska Jordbruksverket ange de villkor som behövs för

att tillgodose syftet med stödet.

Underlag och redovisning

16 §

En stödmottagare är skyldig att på begäran av Jordbruksverket lämna

det underlag som behövs för att Sverige ska kunna följa de skyldigheter som
följer av kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller i övrigt sådana
uppgifter som Jordbruksverket behöver för att kunna utvärdera stödet.

17 §

Jordbruksverket ska föra det register som avses i artikel 12 i kommissi-

onens förordning (EU) nr 651/2014.

�&terbetalning och återkrav

18 §

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är

föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissio-
nen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

19 §

Jordbruksverket får besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska

betalas ut om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har för-

orsakat att stöd har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med ett för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett detta, eller

background image

3

SFS 2014:1528

3. villkoren för stödet inte har följts.

20 §

Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig

om någon av de grunder som anges i 19 § 1�3 föreligger.

21 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 20 §, ska Jord-

bruksverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns sär-
skilda skäl, får Jordbruksverket efterge krav på återbetalning helt eller delvis.

�verklagande

22 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 18 och
19 §§ får dock inte överklagas.

Bemyndigande

23 §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för

stöd. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014