SFS 2014:1529 Förordning om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

141529.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag
till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:564) om bidrag till

åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

1

dels att rubrikerna närmast före 3, 5 och 6 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 9 a § ska betecknas 12 a §,
dels att 1�8, 10, 11 och den nya 12 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 2 a, 2 b och 9 a §§, och närmast

före 2 a § och 12 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 §

2

Om det finns medel, får statligt stöd i form av bidrag lämnas enligt

denna förordning till företag i syfte att främja en effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning, energieffektivisering och för att stimulera upphandling av
effektivare energiteknik.

Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i
1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom

vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller

2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

2 §

3

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Med teknikupphandling avses i denna förordning en upphandling av pro-

dukter eller system för vilka utvecklingen av ny teknik eller av en produk-
tionsprocess i vilken tekniken tas fram är nödvändig för att beställarens krav
ska uppfyllas.

Förutsättningar för bidrag och bidragsberättigande åtgärder

2 a §

4

Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som påbörjats innan en ansökan

om stöd kommit in till Statens energimyndighet.

1 Senaste lydelse av rubriken närmast före 6 § 2013:28.

2 Senaste lydelse 2013:474.

3 Senaste lydelse 2013:28.

4 Tidigare 2 a § upphävd genom 2013:28.

SFS 2014:1529

Utkom från trycket
den 23 december 2014

background image

2

SFS 2014:1529

2 b §

5

Bidrag till miljöskyddsåtgärder lämnas i enlighet med kapitel I och

artikel 36 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

3 §

6

Bidrag till energieffektiviseringsåtgärder lämnas i enlighet med kapitel

I och artikel 38 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

4 §

7

Bidrag till investeringar för att främja energi från förnybara energikäl-

lor lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 41 i kommissionens förordning
(EU) nr 651/2014.

5 §

Bidrag till investeringsstöd för energiinfrastruktur lämnas i enlighet

med kapitel I och artikel 48 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

6 §

Bidrag till miljöstudier lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 49 i

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

7 §

8

Bidrag till teknikupphandling enligt kommissionens förordning (EU)

nr 1407/2013 får lämnas med högst 50 procent av merkostnaderna jämfört
med en traditionell upphandling för

1. framtagande av kravspecifikation,
2. provning av den produkt eller det system som upphandlas,
3. utvärdering av nya produkt- eller systemlösningar som identifierats i tek-

nikupphandlingen, och

4. att undersöka de tekniska förutsättningarna för att uppfylla identifierade

beställarkrav.

8 §

9

En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Statens energi-

myndighet. Ansökan ska innehålla

1. uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balans-

omslutning,

2. en beskrivning av projektet,
3. uppgift om projektets plats och dess start- och slutdatum,
4. en förteckning över projektkostnader,
5. uppgift om det finansieringsbelopp som behövs för projektet, och
6. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt stöd

eller stöd från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader.

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr

1407/2013 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av mindre
betydelse som mottagits under de två föregående beskattningsåren och det
innevarande beskattningsåret.

9 a §

10

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som

är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissi-
onen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

5 Tidigare 2 b § upphävd genom 2013:28.

6 Senaste lydelse 2013:28.

7 Senaste lydelse 2013:28. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

8 Senaste lydelse 2013:28.

9 Senaste lydelse 2013:28.

10 Senaste lydelse 2013:28.

background image

3

SFS 2014:1529

10 §

11

Statens energimyndighet får endast betala ut bidrag om stödmot-

tagaren kan styrka den stödberättigande kostnaden med specificerade skrift-
liga underlag.

Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat stöd inte ska betalas ut

om

1. den som ansökt om stödet genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt

har förorsakat att det lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för högt be-

lopp och mottagaren borde ha insett det, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

11 §

12

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 a §
och 10 § får dock inte överklagas.

Register och upplysningar

12 a §

13

Statens energimyndighet ska föra de register som avses i

1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och
2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.
Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr

1407/2013, ska myndigheten lämna de upplysningar till företaget som fram-
går av artikel 6.1 i den förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

11 Senaste lydelse 2013:28.

12 Senaste lydelse 2013:28.

13 Senaste lydelse av tidigare 9 a § 2013:28.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014