SFS 2014:1530 Förordning om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

141530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:761) om statligt
stöd till forskning och utveckling samt innovation
inom energiområdet;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:761) om statligt stöd

till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

dels att rubrikerna närmast före 2, 8, 11 och 13�20 §§ ska utgå,
dels att nuvarande 22 § ska betecknas 21 §,
dels att 2�20 och 28 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 22 och 30 §§, och närmast före 7

och 18 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i

1. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom

vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, eller

2. kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013

om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unio-
nens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

3 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

4 §

Stöd enligt denna förordning får lämnas som bidrag, lån eller förskott

med återbetalningsskyldighet.

5 §

En förutsättning för stöd är att en skriftlig ansökan om stöd lämnats in

till myndigheten innan arbetet med verksamheten eller projektet inleds.

6 §

Stöd får endast medges om Statens energimyndighet bedömer att resul-

tatet kan komma att nyttiggöras.

Stödberättigande åtgärder

7 §

Investeringsstöd till små och medelstora företag lämnas i enlighet med

kapitel I och artikel 17 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

8 §

Stöd till konsulttjänster för små och medelstora företag lämnas i enlig-

het med kapitel I och artikel 18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/
2014.

SFS 2014:1530

Utkom från trycket
den 23 december 2014

background image

2

SFS 2014:1530

9 §

Stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor lämnas i

enlighet med kapitel I och artikel 19 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014.

10 §

1

Stöd till nystartade företag lämnas i enlighet med kapitel I och artikel

22 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

11 §

Stöd till sökkostnader lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 24 i

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

12 §

Stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt lämnas i enlighet med

kapitel I och artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

13 §

Investeringsstöd till forskningsinfrastruktur lämnas i enlighet med

kapitel I och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

14 §

Stöd till innovationskluster lämnas i enlighet med kapitel I och artikel

27 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

15 §

Innovationsstöd till små och medelstora företag lämnas i enlighet med

kapitel I och artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

16 §

2

Stöd till processinnovation och organisationsinnovation lämnas i

enlighet med kapitel I och artikel 29 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014.

17 §

Stöd till utbildning lämnas i enlighet med kapitel I och artikel 31 i

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Förfarandet i stödärenden

18 §

En ansökan om stöd ska vara skriftlig och ges in till Statens energi-

myndighet.

19 §

En ansökan om stöd ska innehålla

1. en beskrivning av projektet,
2. uppgift om projektets plats och dess start- och slutdatum,
3. en teknisk beskrivning,
4. en förteckning över projektkostnader,
5. uppgift om typ av stöd som ansökan avser,
6. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt stöd

eller stöd från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader, och

7. uppgift om huruvida ansökan avser ett företag, och i sådant fall uppgifter

om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning och
om det finansieringsbelopp som behövs för projektet.

Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning (EU)

nr 1407/2013 ska den även innehålla en redogörelse för allt annat stöd av

1 Senaste lydelse 2010:794.

2 Senaste lydelse 2010:794.

background image

3

SFS 2014:1530

mindre betydelse som mottagits under de två föregående beskattningsåren
och det innevarande beskattningsåret.

20 §

Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som krävs för att syftet

med stödet ska tillgodoses.

22 §

3

Stödet ska betalas ut senast när projektet har slutförts.

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är

föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissio-
nen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

28 §

4

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 22 §
andra stycket och 23 § får dock inte överklagas.

30 §

Statens energimyndighet ska föra de register som avses i

1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, och
2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.
Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/

2013, ska myndigheten lämna de upplysningar till företaget som framgår av
artikel 6.1 i den förordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:794.

4 Senaste lydelse 2011:1488.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014