SFS 2014:1531 Förordning om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

141531.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:938) om statligt
stöd till åtgärder för produktion, distribution och
användning av biogas och andra förnybara gaser;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:938) om statligt stöd

till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra
förnybara gaser

dels att 2, 3, 5, 8, 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014
genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre mark-
naden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Med biogas och andra förnybara gaser avses i denna förordning gaser som

huvudsakligen består av metan och som utvinns ur biologiskt material.

3 §

1

Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I

och i artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd får lämnas som ett engångsbidrag om det finns medel.

5 §

Stöd får lämnas med de stödnivåer som anges i artikel 41 i kommissio-

nens förordning (EU) nr 651/2014, dock högst med 45 procent av de stödbe-
rättigande kostnaderna så som dessa anges i samma artikel.

Stödet till ett projekt får totalt uppgå till högst 25 miljoner kronor.

8 §

2

En ansökan om stöd ska innehålla

1. en beskrivning av projektet och dess resurs- och energieffektivitet,

klimat- och miljöeffekter inklusive uppgift om läckage av metan,

2. uppgift om projektets plats och dess start- och slutdatum,
3. en teknisk beskrivning,
4. en förteckning över projektkostnader,
5. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt stöd

eller stöd från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader, och

6. uppgift om huruvida ansökan avser ett företag, och i sådant fall uppgifter

om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning och
om det finansieringsbelopp som behövs för projektet.

1 Senaste lydelse 2013:480.

2 Senaste lydelse 2010:1124.

SFS 2014:1531

Utkom från trycket
den 23 december 2014

background image

2

SFS 2014:1531

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

10 a §

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som

är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommis-
sionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

15 §

Statens energimyndighet ska följa upp och utvärdera stödet.

Statens energimyndighet ska föra det register som avses i artikel 12 i kom-

missionens förordning (EU) nr 651/2014.

16 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 a §
och 12 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)