SFS 2014:1532 Förordning om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

141532.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt
stöd till energikartläggning;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1577) om statligt

stöd till energikartläggning

dels att 2�4, 8, 10, 13, 17 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014
genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre mark-
naden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

3 §

1

Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I

och i artikel 49 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd enligt denna förordning får lämnas endast om det finns medel.

4 §

Stöd får lämnas till företag som har en slutlig användning av energi på

mer än 0,3 GWh per år.

Om ett företag med verksamhet inom primär produktion av jordbruks-

produkter omfattar minst 100 djurenheter får stöd dock lämnas till företaget
även om det inte uppfyller kravet i första stycket.

8 §

De stödberättigande kostnaderna är kostnaderna för energikartlägg-

ningen.

Stödet får uppgå till högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna,

dock högst 50 000 kronor.

10 §

2

En ansökan om stöd ska innehålla uppgifter om

1. företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning,
2. vilken verksamhet som ska kartläggas och platsen för kartläggningen,
3. mängden slutligt använd energi för föregående kalenderår eller uppgift

om antalet djurenheter som företaget omfattar,

4. huruvida företaget har skyldighet att upprätta en energideklaration enligt

lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,

5. projektets start- och slutdatum,
6. kostnad för kartläggningen och det finansieringsbelopp som behövs, och

1 Senaste lydelse 2013:481.

2 Senaste lydelse 2010:1123.

SFS 2014:1532

Utkom från trycket
den 23 december 2014

background image

2

SFS 2014:1532

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

7. huruvida sökanden har sökt eller fått annan offentlig finansiering eller

finansiering från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader.

12 a §

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som

är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommis-
sionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

13 §

Ett beslut om att betala ut stöd ska förenas med villkor om att stödmot-

tagaren ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av
stödet. Beslutet får även förenas med de övriga villkor som krävs för att syftet
med stödet ska tillgodoses.

17 §

Statens energimyndighet ska föra det register som avses i artikel 12 i

kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

19 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 12 a §
och 14 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)