SFS 2014:1533 Förordning om ändring i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

141533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1101) om
högskoleutbildning som kompletterar avslutad
utländsk utbildning;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2008:1101) om högskole-

utbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning ska ha följande
lydelse.

4 §

1

För behörighet till utbildning gäller 5 § i stället för bestämmelserna om

grundläggande och särskild behörighet i 7 kap. 5, 6, 8�11, 24, 25 och 28�31 §§
högskoleförordningen (1993:100), 5 kap. 2 § förordningen (1993:221) för
Sveriges lantbruksuniversitet i fråga om hänvisningen till bestämmelserna om
behörighet i högskoleförordningen, 5 kap. 2 a�2 d §§ förordningen för
Sveriges lantbruksuniversitet och 4 kap. 3�6 §§ förordningen (2007:1164) för
Försvarshögskolan i fråga om hänvisningarna till bestämmelserna om behörig-
het i högskoleförordningen. För att kunna bli antagen till en utbildning som
leder till officersexamen ska den sökande dock, utöver vad som anges i 5 § i
denna förordning, uppfylla de krav som ställs i 4 kap. 3 § första stycket 1�4
förordningen för Försvarshögskolan.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i

7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor i denna för-
ordning.

Denna förordning träder i kraft den 12 januari 2015.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1841.

SFS 2014:1533

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014