SFS 2014:1534 Förordning om ändring i förordningen (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning

141534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:118) om
Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2013:118) om Nationellt

centrum för livsvetenskaplig forskning ska ha följande lydelse.

3 §

Centrumets verksamhet leds av en styrelse. Under styrelsen leds verk-

samheten av en direktör som ska utses av styrelsen för en bestämd tid, dock
längst sex år.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2015.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:1534

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014