SFS 2014:1535 Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

141535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1164) för
Försvarshögskolan;

utfärdad den 11 december 2014.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 3 § förordningen (2007:1164) för För-

svarshögskolan ska ha följande lydelse.

4 kap.

3 §

1

För att kunna bli antagen till en utbildning som leder till officers-

examen som anges i bilagan till denna förordning krävs, utöver vad som
gäller för grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5, 6 och 24 §§ högskoleför-
ordningen (1993:100), att sökanden

1. är svensk medborgare,
2. har fullgjort militär grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om total-

försvarsplikt eller motsvarande militär utbildning,

3. har genomgått säkerhetsprövning och uppfyller kraven enligt säkerhets-

skyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), och

4. har av Försvarshögskolan bedömts lämplig för utbildningen.
Försvarshögskolan får meddela närmare föreskrifter om det krav som

anges i första stycket 4.

Denna förordning träder i kraft den 12 januari 2015.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)

1 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2010:1751.

SFS 2014:1535

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014