SFS 2014:1536 Förordning om ändring i förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism

141536.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1508) om
statsbidrag för verksamhet mot våldsbejakande
extremism;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2011:1508) om stats-

bidrag för verksamhet mot våldsbejakande extremism samt 1, 4, 7, 11, 12, 13
och 14 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om statsbidrag för verksamhet som värnar
demokratin

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för verksam-

het som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism under perioden
2015�2018.

4 §

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Bidrag får lämnas till

ideella föreningar och stiftelser under de förutsättningar som anges i 5 och
6 §§.

Bidrag får också lämnas till en kommun, dock endast om kommunen inom

ramen för projektet samarbetar med minst en sådan ideell förening eller en
sådan stiftelse som avses i första stycket.

7 §

Statsbidrag får lämnas endast för verksamhet som syftar till att

1. förebygga att antidemokratiska beteenden utvecklas,
2. förebygga att individer radikaliseras och ansluter sig till våldsbejakande

extremistmiljöer, eller

3. stödja individer som avser att lämna sådana miljöer.

11 §

1

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska lämna

en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor. Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa
vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål
som bidraget har beviljats för.

Om den som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är en ideell för-

ening eller en stiftelse, ska en revisor intyga att den ekonomiska redovis-
ningen är tillförlitlig och att räkenskaperna är rättvisande. Om det bidrag som
har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

1 Senaste lydelse 2014:93

SFS 2014:1536

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1536

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

12 §

2

Den som har tagit emot statsbidrag ska på begäran av Myndigheten

för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämna det underlag som myndigheten
behöver för att granska en redovisning som avses i 11 §.

13 §

3

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i sin årsredo-

visning redogöra för vilka som har fått statsbidrag enligt denna förordning
samt med vilka belopp och för vilka ändamål.

Myndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna

en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och,
om möjligt, ge en samlad bedömning av statsbidragets effekter i förhållande
till dess syfte.

14 §

Sedan ett stöd har betalats ut är stödmottagaren återbetalningsskyldig,

om

1. stödet har lämnats på felaktiga grunder eller med för högt belopp,
2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

syfte som anges i 1 §,

3. mottagaren inte har lämnat en redovisning som avses i 11 §, eller
4. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Josefson
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2014:93

3 Senaste lydelse 2014:93