SFS 2014:1537 Förordning om upphävande av förordningen (2011:1509) om statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet

141537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2011:1509) om
statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver att förordningen (2011:1509) om statsbidrag för

demokratifrämjande verksamhet ska upphöra att gälla vid utgången av 2014.

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för statsbidrag som har

lämnats före den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Josefson
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:1537

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014