SFS 2014:1538 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden

141538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om förvaltning av asyl-, migrations- och
integrationsfonden;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning gäller förvaltningen av asyl-, migrations- och integra-

tionsfonden för att genomföra det nationella programmet för perioden 2014�
2020 inom målet att bidra till effektiv hantering av migrationsströmmar och
till genomförandet, stärkandet och utvecklingen av den gemensamma asyl-
och invandringspolitiken. Förordningen innehåller bestämmelser som kom-
pletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euroatom) nr 966/2012

av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget
och om upphävande av rådets förordning (EG, Euroatom) nr 1605/2002,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16

april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om
ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparla-
mentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets
beslut 2007/435/EG, och

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16

april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrations-
fonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, före-
byggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.

Organisation

2 §

Migrationsverket är ansvarig myndighet enligt artikel 25.1 i Europapar-

lamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 för förvaltning och kontroll
av det nationella programmet.

3 §

Migrationsverket ska upprätta ett partnerskap med offentliga organ på

nationell, regional och lokal nivå, organisationer i det civila samhället och
internationella organisationer för utformningen, genomförandet, övervak-
ningen och utvärderingen av det nationella programmet.

4 §

För det nationella programmet ska det finnas en övervakningskommitté.

Ordförande i övervakningskommittén utses av regeringen. Regeringen be-

slutar om vilka berörda myndigheter och andra parter som ska vara företrädda

SFS 2014:1538

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1538

i övervakningskommittén. Dessa ska i sin tur utse sina företrädare i övervak-
ningskommittén.

För beslut av övervakningskommittén krävs enhällighet.

5 §

Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet enligt artikel 25.1 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 för det natio-
nella programmet.

Handläggning av stödärenden

6 §

Frågor om stöd prövas av Migrationsverket.

En ansökan om stöd ska ges in till Migrationsverket. I ansökan ska sökan-

den ange hur medfinansiering kommer att ordnas.

7 §

Migrationsverket ska kontrollera att ansökan avser stöd som är förenligt

med det nationella programmet och med tillämpliga unionsrättsliga och natio-
nella bestämmelser.

8 §

Migrationsverkets beslut om beviljande av stöd ska innehålla uppgifter

om vilka föreskrifter som tillämpats och vilka omständigheter som varit avgö-
rande för utgången samt ange det förväntade resultatet av projektet. De villkor
som beslutet är förenat med samt projektets budget och finansieringsplan ska
särskilt framgå av beslutet.

Om det finns flera stödmottagare i ett projekt, ska detta framgå av beslutet

om stöd.

9 §

Migrationsverket ska i beslutet om beviljande av stöd ange hur utgif-

terna för projektet ska redovisas. Det ska framgå vilket av de alternativ som
anges i 11 § första stycket 6 som gäller för varje utgiftsslag.

10 §

Stöd får betalas ut endast om utgifterna är stödberättigande enligt 11�

27 §§. I annat fall ska Migrationsverket besluta att inte betala ut motsvarande
del av stödet.

Stödberättigande utgifter

Inledande bestämmelser

11 §

Utgifter är stödberättigande om de

1. har uppkommit för att genomföra projektet,
2. är skäliga,
3. har uppkommit under den projektperiod som Migrationsverket har fast-

ställt,

4. är förenliga med unionsrättsliga och nationella bestämmelser,
5. uppfyller de villkor som angetts i stödbeslutet, och
6. antingen kan styrkas av stödmottagaren genom kopior av fakturor, bok-

föringsunderlag eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god
redovisningssed eller uppfyller de krav som gäller för förenklade redovis-
ningsalternativ enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 514/2014.

background image

3

SFS 2014:1538

Av artikel 17.3 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/

2014 följer att endast utgifter som en stödmottagare har haft fram till den 31
december 2022 kan vara stödberättigande.

12 §

Om det finns särskilda skäl, kan en utgift som inte uppfyller de krav

som ställs i 11 § första stycket 4 och 5 ändå vara stödberättigande till viss del.
Stödet för utgiften ska då sättas ned i proportion till avvikelsens art och allvar.
Nedsättningen ska åtminstone motsvara den ekonomiska förlust för det all-
männa som avvikelsen kan bedömas orsaka.

Vid en bedömning enligt första stycket ska de riktlinjer om finansiella kor-

rigeringar som Europeiska kommissionen ger ut tjäna som vägledning.

13 §

Projekt ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. Utgifter som med

hänsyn till omständigheterna framstår som oskäliga är helt eller delvis inte
stödberättigande.

En stödmottagare som inte tillämpar lagen (2007:1091) om offentlig upp-

handling ska vid köp, hyra och leasing följa de principer som framgår av
1 kap. 9 § lagen om offentlig upphandling.

14 §

Av artikel 17.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

514/2014 följer att stödet i vissa fall ska minskas med de intäkter som projek-
tet medför. Intäkter i eller genom ett projekt ska i de fallen löpande redovisas
av stödmottagaren.

Vissa utgifter som inte kan vara stödberättigande

15 §

Utöver vad som anges i artikel 19 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 514/2014 kan följande utgifter inte vara stödberättigande:

1. finansiella utgifter,
2. böter, sanktionsavgifter eller rättegångskostnader,
3. utgifter för underleverantörskontrakt, om
a) anlitande av en underleverantör ökar kostnaden för projektet utan att till-

föra något motsvarande värde, eller

b) utgiften för underleverantören beräknats med en procentuell andel av

totalkostnaden för projektet, och

4. utgifter för gåvor.

Utgifter för personal

16 §

Utgifter för personal ska avse bruttolönekostnader för personal med

följande typ av anställning hos stödmottagaren:

1. heltidsanställning,
2. deltidsanställning med en fast andel av arbetstiden per månad,
3. deltidsanställning med ett varierande antal arbetstimmar per månad, och
4. timanställning.

17 §

Utgifter för arvodering av personal som inte är anställd av stödmotta-

garen är stödberättigande endast om arvodet fastställts i ett avtal som har god-
känts av Migrationsverket eller om arvodet framgår av lag eller annan författ-
ning.

background image

4

SFS 2014:1538

18 §

Följande utgifter för personal är stödberättigande:

1. löner som betalats ut i samband med verksamhet som stödmottagaren

inte skulle utföra om det inte vore för det berörda projektet, som fastställts i
ett anställningsavtal, arbetsavtal eller anställningsbeslut (nedan kallade an-
ställningsbevis) eller i lag eller annan författning och som gäller de arbetsupp-
gifter som anges i arbetsbeskrivningen för den berörda arbetstagaren,

2. andra kostnader som arbetsgivaren haft och betalat och som är direkt

kopplade till löner och förmåner, såsom skatter och sociala avgifter inklusive
pensioner, förutsatt att

a) de har fastställts i ett anställningsbevis, framgår av lag eller annan för-

fattning eller avser personalvårdande kostnader av mindre omfattning som
inte ska beskattas som inkomst av tjänst hos den anställde, och

b) de inte kan återkrävas av arbetsgivaren.

19 §

Om personalutgifterna ska ersättas utifrån faktiska kostnader, ska

dessa styrkas genom att lönespecifikationer ges in.

20 §

Personalutgifter för personer som arbetar deltid med projektet ska be-

räknas som

1. en fast procentsats av bruttopersonalkostnaden, i enlighet med att en fast

andel av arbetstiden ägnas åt projektet, utan skyldighet att införa ett separat
tidsregistreringssystem, eller

2. en varierande andel av bruttopersonalkostnaden, i enlighet med att det

antal arbetstimmar som ägnas åt projektet varierar från månad till månad,
baserat på ett tidsregistreringssystem som täcker 100 procent av den anställ-
des arbetstid.

21 §

För deltidsuppgifter enligt 20 § 1 ska arbetsgivaren utfärda ett intyg för

varje anställd och i det ange hur stor andel av tiden som den anställde ska
arbeta med projektet.

För deltidsuppgifter enligt 20 § 2 ska ersättningen av personalkostnaderna

beräknas på grundval av en timlön som fastställs

1. genom att bruttopersonalkostnaden per månad divideras med det antal

arbetstimmar per månad som anges i anställningsbeviset, eller

2. genom att den senaste dokumenterade bruttopersonalkostnaden per år

divideras med 1 720 timmar, i enlighet med artikel 18.7 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 514/2014.

Timlönen ska multipliceras med det faktiska antalet timmar som ägnats åt

projektet.

22 §

Personalkostnader för personer som enligt anställningsbeviset är tim-

anställda ska vara stödberättigande. Det faktiska antalet timmar som perso-
nerna enligt ett tidsregistreringssystem har arbetat med projektet ska multipli-
ceras med den timlön som anges i anställningsbeviset.

Utgifter för kontorslokaler, kontorsmateriel och administration

23 §

Följande utgifter för kontorslokaler, kontorsmateriel och administra-

tion är stödberättigande:

1. hyra för kontorslokaler,

background image

5

SFS 2014:1538

2. försäkringsavgifter och skatter för kontorslokaler och för kontorsutrust-

ning,

3. kontorsmateriel,
4. ekonomi- och löneadministration,
5. bankavgifter för konton och kort,
6. arkiv,
7. underhåll, städning, reparationer,
8. säkerhet,
9. it-system,
10. el, gas, värme och vatten, och
11. kommunikation.

Utgifter för resor och logi

24 §

Följande utgifter för resor och logi är stödberättigande:

1. för resor, såsom biljetter, rese- och bilförsäkring, bränsle, milersättning,

vägtullar och parkeringsavgifter,

2. för måltider, om de inte täcks av traktamente,
3. för logi,
4. för visum, och
5. för dagtraktamenten.

Utgifter för utrustning, materiel och externa lokaler

25 §

Utgifter för finansiering av utrustning och materiel som köps, hyrs

eller leasas av stödmottagaren för att genomföra projektet är stödberättigande.

�ven hyra av externa lokaler för att genomföra projektet är stödberätti-

gande.

Om det står klart att den utrustning som köps in kommer att ha ett värde när

projektet avslutas, får Migrationsverket besluta att utgiften är stödberätti-
gande endast till viss del. Om utrustningen säljs i samband med att projektet
avslutas, ska inkomsten räknas av från stödet.

26 §

Utöver 25 § gäller att utgifter för köp av begagnad utrustning är stöd-

berättigande endast om

1. inget annat stöd för utrustningen har tagits emot,
2. utrustningens pris är marknadsmässigt, och
3. utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för projektet och

uppfyller gällande normer och standarder.

Utgifter för extern sakkunskap och externa tjänster

27 §

Utgifter för extern sakkunskap och externa tjänster för att genomföra

projektet är stödberättigande.

Upphävande av beslut, återbetalningsskyldighet och rapportering

28 §

Om beslut om stöd har fattats på grund av oriktig, vilseledande eller

ofullständig uppgift från sökanden eller om denne brutit mot de villkor som
gäller för stödet, ska Migrationsverket upphäva beslutet helt eller delvis.

background image

6

SFS 2014:1538

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

29 §

Om ett stödbeslut upphävs sedan stöd har betalats ut till följd av beslu-

tet, eller om en stödmottagare i övrigt har tagit emot stöd för utgifter som inte
är stödberättigande, är stödmottagaren återbetalningsskyldig för beloppet.
Migrationsverket ska kräva att motsvarande del av stödet betalas tillbaka.
�&terbetalning får krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut.

30 §

Om stödmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska

återbetalas, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Migrationsverket får
sätta ned räntekravet om det finns särskilda skäl.

31 §

�r någon återbetalningsskyldig enligt 29 § eller skyldig att betala ränta

enligt 30 § får annat stöd enligt denna förordning kvittas mot skulden.

32 §

Migrationsverket ska ansvara för rapporteringen av oegentligheter

inom det nationella programmet i enlighet med artikel 5.2 i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EU) nr 514/2014.

En underrättelse om innehållet i rapporteringen ska sändas till Ekobrotts-

myndigheten och Ekonomistyrningsverket.

�verklagande

33 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10, 28
och 31 §§ får dock inte överklagas.

Bemyndigande

34 §

Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av

denna förordning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.
2. Genom förordningen upphävs
a) förordningen (2008:57) om den Europeiska flyktingfonden och den

Europeiska återvändandefonden för perioden 2008�2013,

b) förordningen (2008:1402) om Europeiska fonden för integration av

tredjelandsmedborgare för perioden 2007�2013.

3. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för ärenden som av-

ser programperioderna 2008�2013 respektive 2007�2013 och för avslutande
av dessa programperioder.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)