SFS 2014:1539 Förordning om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

141539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:996) med
instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:996) med instruktion för

Migrationsverket ska ha följande lydelse.

3 §

1

Migrationsverket ska

1. vara kontaktmyndighet i frågor som rör databasen för identifiering av

fingeravtryck, Eurodac,

2. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella åtgärder på

asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den 5
oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsutbyte
om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring,

3. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med ömsesi-

digt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut
2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och när-
mare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd
av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av beslut
om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land,

4. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska kommis-

sionen i frågor som rör den europeiska flyktingfond som inrättats enligt rådets
beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska
flyktingfonden för perioden 2005�2010 samt rådets beslut 573/2007/EG av
den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden
2008�2013,

5. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska kommis-

sionen i frågor som rör den europeiska återvändandefond som inrättats enligt
rådets beslut 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska
återvändandefonden för perioden 2008�2013,

6. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer enligt 21

kap. utlänningslagen (2005:716),

7. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om utlänningar som har

ställning som varaktigt bosatt enligt 5 a kap. utlänningslagen,

8. vara kontaktpunkt i det europeiska migrationsnätverk som inrättats en-

ligt rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008 om inrättande av ett euro-
peiskt migrationsnätverk och i den egenskapen fullgöra de uppgifter som en-
ligt beslutet ska fullgöras av en kontaktpunkt,

1 Senaste lydelse 2014:190.

SFS 2014:1539

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1539

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

9. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer
för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade
till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer
som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och
för innehållet i det beviljade skyddet (omarbetning),

10. vara registeransvarig och ha centralt ansvar för Sveriges behandling av

personuppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) enligt artikel 41.4
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli
2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan med-
lemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förord-
ningen),

11. föra register enligt artikel 34 i VIS-förordningen över all behandling av

personuppgifter i VIS och över de personer som är behöriga att föra in eller
använda uppgifter i VIS,

12. vara den myndighet som ger övriga behöriga svenska myndigheter åt-

komst till VIS enligt artikel 28.2 i VIS-förordningen,

13. vara den nationella kontaktpunkt som ansvarar för kontakterna med

Europeiska stödkontoret för asylfrågor enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett euro-
peiskt stödkontor för asylfrågor,

14. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser rådets direk-

tiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares
inresa och vistelse för högkvalificerad anställning, och

15. vara ansvarig myndighet för förvaltning och kontroll av det nationella

programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden enligt förordningen
(2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Henrik Holmer
(Justitiedepartementet)