SFS 2014:1540 Förordning om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

141540.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:145) med
instruktion för Tillväxtverket;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver att 6, 15 och 16 §§ förordningen (2009:145) med

instruktion för Tillväxtverket samt rubriken närmast före 6 § ska ha följande
lydelse.

Förvaltning och genomförande av strukturfondsprogram

1

6 §

2

Tillväxtverket ska, för programperioden 2014–2020, vara förvaltande

och attesterande myndighet enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings-
fonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska
havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr
1083/2006, för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella
regionalfondsprogrammet inom målet Investeringar för tillväxt och syssel-
sättning samt för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet
Europeiskt territoriellt samarbete.

Myndigheten ska vidare
1. verka för att samordna genomförandet av de regionala strukturfonds-

programmen med genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet,

2. bistå övervakningskommittéerna för de regionala strukturfondsprogram-

men och det nationella regionalfondsprogrammet och offentliggöra en för-
teckning över respektive kommittés medlemmar,

3. svara för information om genomförandet av programmen för territoriellt

samarbete,

4. vara sekretariat för den nationella kommitté som, inom ramen för det

transnationella strukturfondsprogrammet för Östersjöregionen inom målet
Europeiskt territoriellt samarbete, har till uppgift att skapa regional förankring
och inhämta regional kunskap inför beslut som rör stöd, och

5. svara för kontroller i de territoriella programmen i enlighet med vad som

framgår av förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

1 Senaste lydelse 2014:43.

2 Senaste lydelse 2010:494.

SFS 2014:1540

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1540

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

15 §

3

För förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen på regional

nivå ska tjänstemän vara stationerade i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro,
Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö. Verksamheten ska organiseras
i enlighet med Europeiska unionens regelverk för strukturfonder och god-
kända programdokument.

I övrigt bestämmer Tillväxtverket sin egen organisation.

16 §

4

För förvaltning av det nationella regionalfondsprogrammet och de re-

gionala strukturfondsprogrammen inom målet Investeringar för tillväxt och
sysselsättning samt av programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet
Europeiskt territoriellt samarbete ska Tillväxtverket

1. besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör stöd, och
2. fullgöra de uppgifter i övrigt som åligger en förvaltande myndighet

enligt vad som följer av

a) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17

december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala
utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete,

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17

december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda
bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006, och

c) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.
Särskilda bestämmelser om förvaltning av EU:s strukturfonder finns i för-

ordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för ärenden som avser programperioden 2007–

2013.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:43.

4 Senaste lydelse 2014:43.