SFS 2014:1541 Förordning om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för färd på Svinesundsförbindelsen

141541.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:531) om avgift för
färd på Svinesundsförbindelsen;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2005:531) om avgift för färd

på Svinesundsförbindelsen ska ha följande lydelse.

5 §

1

Vid kontant betalning och vid betalning med betal- eller kreditkort upp-

går avgiften

1. vid passering med ett fordon vars totalvikt inte överstiger 3,5 ton till 22

svenska kronor eller 20 norska kronor, och

2. vid passering med ett fordon vars totalvikt överstiger 3,5 ton till 110

svenska kronor eller 100 norska kronor.

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:885.

SFS 2014:1541

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014