SFS 2014:1542 Förordning om statsbidrag till kommuner och landsting för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation

141542.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag till kommuner och landsting för att
öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och
transpersoners situation;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommu-

ner och landsting för utbildningsinsatser för att främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

2 §

Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Socialstyrel-

sen.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §

Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och

landsting för projekt som syftar till att inom det egna verksamhetsområdet
öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation
för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kom-
muner och landsting (lärandeprojekt).

4 §

Statsbidrag får lämnas efter ansökan.

Ett villkor för bidrag är att projektet inte omfattar insatser som redan utförs

inom kommunens eller landstingets ordinarie verksamhet.

Fördelning av statsbidrag

5 §

Ansökningar som avser projekt som har en hög grad av egen finansie-

ring av en kommun eller ett landsting ska prioriteras.

6 §

Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om stats-

bidrag och ge företräde till de ansökningar som bäst bedöms uppfylla det
syfte med statsbidraget som anges i 3 §.

Vid prioriteringen mellan inkomna ansökningar får intresset av en geogra-

fisk spridning över hela landet och en spridning mellan tätort och landsbygd
beaktas.

SFS 2014:1542

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1542

Ansökan om statsbidrag

7 §

Ansökan ska innehålla

1. en beskrivning av projektets tidsram och målsättning, storleken på den

verksamhet som projektet omfattar, projektets integrering i den ordinarie
verksamheten och potentiella spridningseffekter,

2. en budget för projektet,
3. en redovisning av om tidigare arbete med fokus på frågor som berör

homosexuella, bisexuella och transpersoner har bedrivits inom verksamheten,
och

4. information om hur samverkan med en eller flera organisationer som

företräder homosexuella, bisexuella och transpersoner ska säkerställas.

Beslut och utbetalning

8 §

I ett beslut om statsbidrag ska det anges vilken verksamhet bidraget

beviljas för. I beslutet ska sista dag för redovisning enligt 9 § anges.

Socialstyrelsen betalar ut statsbidraget vid ett tillfälle.

Redovisning

9 §

En kommun eller ett landsting som har tagit emot statsbidrag enligt

denna förordning är skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de mot-
tagna medlen till Socialstyrelsen vid den tidpunkt som angetts i beslutet.
Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som har uppnåtts och
hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

10 §

Socialstyrelsen ska årligen senast den 1 juni till regeringen lämna en

redogörelse för vad statsbidragen har använts till och, om möjligt, en bedöm-
ning av statsbidragets resultat i förhållande till syftet med bidragen.

�&terbetalning och återkrav

11 §

Mottagaren av ett statsbidrag är återbetalningsskyldig, om

1. en redovisning som avses i 9 § inte har lämnats, eller
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har lämnats för.

12 §

Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget

om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 11 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen helt eller delvis av-

stå från återkrav.

Förbud att överklaga

13 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

14 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna

förordning.

background image

3

SFS 2014:1542

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.
2. Bestämmelsen i 10 § om skyldigheten att lämna en redogörelse tillämpas

första gången 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014