SFS 2014:1543 Förordning om ändring i förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

141543.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1299) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver att 6 och 10 a §§ och bilagan till förordningen

(2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska ha följande ly-
delse.

6 §

1

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel,

till landstingen i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens
län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbot-
tens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, �re-
bro län och �stergötlands län.

10 a §

2

Statsbidraget enligt 9 eller 10 § får sättas ned om kommunen eller

landstinget inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bi-
dragsår.

Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar

högst det belopp som inte har förbrukats. Bidraget får dock inte sättas ned om
kommunen eller landstinget visar att medlen, helt eller delvis, ska användas
för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja användningen
av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast föl-
jande års statsbidrag.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.
2. Bestämmelsen i 10 a § tillämpas för landsting första gången i fråga om

statsbidrag som betalas ut för bidragsåret 2016.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1530.

2 Senaste lydelse 2011:1530.

SFS 2014:1543

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1543

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Bilaga

3

Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724)
om nationella minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltnings-
område

3 Senaste lydelse 2013:1086.

Kommun

Förvaltningsområde

Borlänge kommun

Finska

Borås kommun

Finska

Degerfors kommun

Finska

Dorotea kommun

Samiska

Enköpings kommun

Finska

Fagersta kommun

Finska

Finspångs kommun

Finska

Gävle kommun

Finska

Göteborgs kommun

Finska

Hofors kommun

Finska

Hällefors kommun

Finska

Kalix kommun

Finska och meänkieli

Karlskoga kommun

Finska

Krokoms kommun

Samiska

Lindesbergs kommun

Finska

Ludvika kommun

Finska

Luleå kommun

Finska

Malmö kommun

Finska

Mariestads kommun

Finska

Motala kommun

Finska

Norrköpings kommun

Finska

Norrtälje kommun

Finska

Nykvarns kommun

Finska

Oxelösunds kommun

Finska

Sandvikens kommun

Finska

Skinnskattebergs kommun

Finska

Skövde kommun

Finska

Smedjebackens kommun

Finska

Sundbybergs kommun

Finska

Sundsvalls kommun

Finska

Surahammars kommun

Finska

Trelleborgs kommun

Finska

Trollhättans kommun

Finska

Trosa kommun

Finska

Uddevalla kommun

Finska

Umeå kommun

Finska

Västerås kommun

Finska

�rebro kommun

Finska