SFS 2014:1544 Förordning om ändring i förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

141544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:515) med
instruktion för Statens kulturråd;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2012:515) med instruktion för

Statens kulturråd ska ha följande lydelse.

3 §

Myndigheten ska också

1. verka för ökat internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan

inom hela kulturområdet,

2. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspek-

tiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt utbyte och samar-
bete i sin verksamhet,

3. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med an-

knytning till myndighetens verksamhetsområde och inom ramen för detta an-
svar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda
aktörer,

4. inom ramen för kultursamverkansmodellen enligt förordningen

(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
representera staten i dialogen med berörda landsting och kommuner,

5. pröva frågor om utställningsgarantier enligt förordningen (1998:200) om

statliga utställningsgarantier,

6. administrera det pris som avses i förordningen (2002:1091) om littera-

turpris till Astrid Lindgrens minne,

7. vara nationell kontaktpunkt för EU:s kulturprogram,
8. verka för kulturens betydelse inom andra samhällsområden,
9. sprida information och kunskap om myndighetens verksamhet, och
10. ha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika

rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och köns-
uttryck.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Mattias Thalén
(Kulturdepartementet)

SFS 2014:1544

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014