SFS 2014:1545 Förordning om ändring i förordningen (2009:1243) med instruktion för Socialstyrelsen

141545.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1243) med
instruktion för Socialstyrelsen;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:1243) med instruktion

för Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

2 §

Socialstyrelsen har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för genomförande

av de handikappolitiska målen med anknytning till Socialstyrelsens verksam-
hetsområde. Socialstyrelsen ska inom ramen för detta ansvar vara samlande,
stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter.

Socialstyrelsen har inom sitt verksamhetsområde även ett samlat ansvar för

att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsiden-
titet och könsuttryck.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2014:1545

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014