SFS 2014:1547 Förordning om ändring i förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden

141547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:946) om statlig
ersättning för utbildning i svenska för invandrare
som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets
anläggningsboenden;

utfärdad den 18 december 2014.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2014:946) om statlig

ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlän-
ningar i Migrationsverkets anläggningsboenden ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig ersättning till

kommuner för den utbildning i svenska för invandrare som ges till utlän-
ningar i Migrationsverkets anläggningsboenden under tiden de väntar på att
tas emot för bosättning i en kommun.

2 §

Ersättning lämnas för utlänningar som omfattas av lagen (2010:197) om

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som är registrerade vid
och vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden, dock utan annan begräns-
ning till viss ålder än att utlänningen ska ha fyllt 18 år.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2014:1547

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014